SPAR MED HÅNDVÆ

Re­ge­rin­gen har ge­nind­ført Bo­li­gJo­b­ord­nin­gen, der gi­ver be­spa­rel­ser på bo­li­gre­pa­ra­tio­ner. Men skynd dig - fra 2016 bort­fal­der en ræk­ke fradrag

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

SKAT­TE­FIN­TE

Re­ge­rin­gen har ge­nind­ført Bo­li­gJob- ord­nin­gen, der gi­ver be­spa­rel­ser på bo­li­gre­pa­ra­tio­ner. Men skynd dig - fra 2016 bort­fal­der en ræk­ke fradrag.

Træn­ger din bo­lig til at få ud­skif­tet vin­du­er, skal stu­e­gul­vet sli­bes, el­ler skal der læg­ges nye fli­ser på ter­ras­sen?

Så kan der væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at bru­ge den så­kald­te hånd­vær­ker­ra­bat, som net­op er trå­dt i kraft igen – med til­ba­ge­vir­ken­de kraft.

Re­ge­rin­gen har sam­men med De Kon­ser­va­ti­ve, Al­ter­na­ti­vet, SF og DF ge­nind­ført Bo­li­gJob- ord­nin­gen, som gi­ver skat­te­fradrag på op til 15.000 kro­ner per per­son i hus­stan­den for ved­li­ge­hol­del­se af bo­li­gen samt di­ver­se ser­vi­ce- ydel­ser.

I en hus­stand med to per­so­ner, som er over 18 år, gi­ver det der­med et fradrag på 30.000 kro­ner - hvil­ket sva­rer til en re­el be­spa­rel­se på 10.000 kr.

En grøn­ne­re pro­fil

Ind­til ud­gan­gen af 2015 vil Bo­li­gJob- ord­nin­gen ha­ve sam­me vil­kår som den tid­li­ge­re ord­ning, og det be­ty­der, at fradra­get kan bru­ges til de fle­ste ty­per hånd­værks- og ser­vi­ce­op­ga­ver i hjem­met. Det kan for ek­sem­pel væ­re ta­grenove­ring, for­ny­el­se af ba­de­væ­rel­se el­ler ma­ler­ar­bej­de. Der­u­d­over er tra­di­tio­nel­le hjem­me­ser­vi­ce­op­ga­ver som vask, ren­gø­ring el­ler vin­du­es­puds­ning og­så om­fat­tet af ord­nin­gen.

Fra 2016 bli­ver mu­lig­he­der­ne dog ind­skræn­ket, da par­ti­er­ne er ble­vet eni­ge om, at ord­nin­gen skal ha­ve en ny og grøn­ne­re pro­fil.

Det be­ty­der, at fradrag, som ik­ke har et grønt sig­te, bli­ver fjer­net. Des­u­den sker der en to­de­ling af ord­nin­gen, så der kan op­nås fradrag for ud­gif­ter til løn for ser­vi­cey­del­ser for 6.000 kr. per per­son og for hånd­værk­sy­del­ser for 12.000 kr. per per­son.

Fær­re mu­lig­he­der i 2016

Der­med kan det bli­ve svært at få til­skud til vis­se ty­per hånd­værks­ar­bej­de, som ik­ke har kli­ma- og ener­gi­for­bed­ren­de ka­rak­ter. Så hvis du for ek­sem­pel skal ha­ve mon­te­ret nye køk­ken­ska­be, ma­let stu­en el­ler høv­let gul­vet, skal du gø­re det in­den års­skif­tet for at få skat­te­ra­bat.

» Der er man­ge om­rå­der, som ik­ke har et grønt sig­te. Der fal­der en hel del tøm­rerog ma­ler­ar­bej­de bort. Man skal til at skyn­de sig, hvis man vil nå så­dan nog­le ting, « si­ger Frank Kors­holm, der er po­li­tisk chef i Hånd­værks­rå­det.

Han kal­der det ær­ger­ligt, at det frem­over kun er nog­le få bran­cher, der vil få glæ­de af ord­nin­gen.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen for­ven­ter dog, at den ny Bo­li­gJob- ord­ning vil øge ak­ti­vi­te­ten i hånd­værks­bran­chen og til­skyn­de fle­re dan­ske­re til at få la­vet ener­gi­ven­li­ge for­bed­rin­ger.

» En grøn Bo­li­gJob- ord­ning vil gø­re det me­re at­trak­tivt for dan­sker­ne at ener­gi­renove­re de­res hjem. Al­le­re­de i dag be­står cir­ka 30 pro­cent af ak­ti­vi­te­ten i ord­nin­gen af ener­gibe­spa­ren­de til­tag, og jeg for­ven­ter, at den an­del vil sti­ge med af­ta­len. Sam­ti­dig vil ord­nin­gen øge om­sæt­ning og ak­ti­vi­tet bl. a. i hånd­værks­virk­som­he­der i he­le lan­det, « si­ger skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen.

bt. dk/ plus Al­min­de­ligt ha­ve­ar­bej­de m. m. Bør­ne­pas­ning

MANDAG 13. JULI 2015 Bo­li­gens in­dre ram­mer

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om pen­geog pri­va­tø­ko­no­mi. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.