ÆRKERRABATTEN

BT - - PRIVATØKONOMI - IL­LU­STRA­TION: Iris Kil­de: Bo­li­us GRA­FIK

MANDAG 13. JULI 2015

Så me­get kan du spa­re

EK­SEM­PEL 1

Bo­li­gens yd­re ram­mer

1

Log på TastSelv Bor­ger ( skat. dk) med en­ten Nem- ID el­ler TastSelv- ko­de.

Klik på punk­tet ’ Ind­be­ret ser­vi­ce­fradrag’ ( hånd­vær­ker­fradrag) i me­nu­en i ven­stre si­de.

Vælg ty­pen af ar­bej­de, du har få­et ud­ført. Ved­li­ge­hol­del­se dæk­ker og­så over re­pa­ra­tio­ner.

Ind­tast cvr- num­me­ret på den virk­som­hed, der har ud­ført ar­bej­det, el­ler cpr- num­mer, hvis der er ta­le om en pri­vat­per­son. Vær op­mærk­som på, at alt ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­de skal væ­re ud­ført af en moms­re­gi­stre­ret virk­som­hed for at væ­re fradrags­be­ret­ti­get. Ind­tast ud­gif­ten til ar­bejds­løn. Be­mærk, at du skal op­ly­se be­lø­bet uden moms, da sy­ste­met

2

3

4

5

selv be­reg­ner mom­sen. Ind­tast be­ta­lings­da­to. Læs be­tin­gel­ser­ne for fradrag og markér, at du op­fyl­der dem.

Klik vi­de­re til næ­ste si­de, hvor du skal tjek­ke og god­ken­de, at oplys­nin­ger­ne er kor­rek­te.

Når du har god­kendt, kom­mer du til en over­sigt over di­ne ind­be­ret­nin­ger. Den­ne si­de vil kom­me frem som start­si­de, hvis du i frem­ti­den la­ver nye ind­be­ret­nin­ger. Du kan her få vist og ret­te i de en­kel­te ind­be­ret­nin­ger.

For­lad sy­ste­met ved at tryk­ke på ’ Me­nu’, el­ler tryk på ’ Ny ind­be­ret­ning’, hvis du skal ind­ta­ste fle­re be­ta­lin­ger.

6 7

8

9

10

Æg­te­par – af­slib­ning af gul­ve inkl. ef­ter­føl­gen­de olie­be­hand­ling. Hu­set er på 120 m2 – her­af 100 m2 trægul­ve. Af­slib­ning af gul­ve inkl. olie: 15.000 kr. Her­af ar­bejds­løn: 12.000 kr.

Fradrag for ar­bejds­løn: 12.000 kr.

Be­spa­rel­se ud­gør af sam­let pris: 26,5 pct. Mand – bor ale­ne i hus­stan­den – ud­skift­ning af vin­du­er og dø­re. Hu­set er i 1 plan, så der er ik­ke med­reg­net stil­lads i pri­sen. Ud­skift­ning af vin­du­er og dø­re: 150.000 kr. Her­af ar­bejds­løn: 60.000 kr.

Fradrag for ar­bejds­løn: 15.000 kr.

Be­spa­rel­se ud­gør af sam­let pris: 3,5 pct.

Be­spa­rel­se ud­gør af sam­let pris:

De hånd­værks- og ser­vi­cey­del­ser, der om- ta­les her, er om­fat­tet af den nu­væ­ren­de Bo­li­gJob- ord­ning, der lø­ber til og med 2015 ( med til­ba­ge­vir­ken­de kraft).

Fra 2016 bli­ver ord­nin­gen om­lagt, så fradrag, der ik­ke har et grønt sig­te, fjer­nes. Det kan be­ty­de, at nog­le for­mer for ud­ført ar­bej­de ik­ke ud­lø­ser skat­te­ra­bat, som ek­sem­pel­vis op­sæt­ning af nyt køk­ken, ba­de­væ­rel­se el­ler for­skel­ligt tøm­rer- og ma­ler­ar­bej­de.

Til ef­ter­å­ret kom­mer der en nøj­ag­tig de­fi­ni­tion af, hvil­ke ydel­ser den nye ord­ning om­fat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.