En halv mil­li­on har brugt ord­nin­gen

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

PO­PU­LÆRT

Man­ge dan­ske­re har be­nyt­tet sig af mu­lig­he­den for at træk­ke ar­bejds­løn til hånd­vær­ke­re fra i skat i de se­ne­ste år.

Nye tal fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vi­ser, at den tid­li­ge­re Bo­li­gJob- ord­ning, der ud­løb ved års­skif­tet, blev an­vendt af cir­ka 550.000 dan­ske­re hvert år fra 2012 til 2014.

Me­re end 90 pro­cent af fradra­ge­ne er gå­et til ved­li­ge­hol­del­se og for­bed­rin­ger af bo­li­gen, mens un­der 10 pro­cent er an­vendt til hjem­me­ser­vi­cey­del­ser og hus­ar­bej­de, som f. eks. ren­gø­ring, vin­du­es­puds­ning og ha­ve­ar­bej­de, kon­klu­de­rer Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i eva­lu­e­rin­gen af ord­nin­gen.

Et af for­må­le­ne med Bo­lig- Job- ord­nin­gen var at øge ar­bejds­ud­bud­det, der faldt un­der den øko­no­mi­ske kri­se.

In­gen stor ef­fekt

Men iføl­ge rap­por­ten fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har hånd­vær­ker­fradra­get ik­ke haft no­gen sær­lig ef­fekt på det­te om­rå­de. Blandt an­det for­di at ord­nin­gen ik­ke har få­et folk til at kø­be fle­re ydel­ser, end de el­lers hav­de plan­lagt.

’ Med lof­tet på 15.000 kr. år­ligt per per­son kun­ne der mak­si­malt op­nås en skat­te­be­spa­rel­se på cir­ka 5.000 kr. år­ligt per vok­sen i hus­stan­den, og man­ge bo­li­ge­je­re an­vend­te en stor del el­ler he­le fradra­get uden at æn­dre ad­færd,’ skri­ver Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i rap­por­ten.

Der­u­d­over vi­ser en analyse fra fir­ma­et Damvad, at hånd­vær­ker­ra­bat­ten ’ i be­græn­set om­fang har re­du­ce­ret sort ar­bej­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.