SELVPLUK

Det er høj­sæ­son for at dra­ge ud i lan­det og pluk­ke de store, rø­de, sø­de jord­bær, som er den ul­ti­ma­ti­ve dan­ske som­mer­spi­se

BT - - NYHEDER - Lo­ne Ham­mer Sø­ren­sen lo­hs@ amtsa­vi­sen. dk

MUMS

Klok­ken er for­mid­dag, og selv om det er søn­dag, så er der al­li­ge­vel al­le­re­de mas­ser af men­ne­sker, der går med bag­de­len i vej­ret og le­der. De kig­ger ef­ter jord­bær, og al­le de rum­pet­ter i vej­ret skul­le man me­ne må væ­re et kærkom­met syn for æg­te­par­ret Yvon­ne Kri­sten­sen og Ole Ni­el­sen, der sam­men ejer og dri­ver Oles Jord­bær.

» Nej, uha, det er det alt­så ik­ke. Jeg bli­ver helt nervøs af at se den vej, så jeg sid­der al­tid med ryg­gen til, « gri­ner Yvon­ne Kri­sten­sen fra sin stol i tel­tet, hvor der ve­jes af.

Selv­føl­ge­lig glæ­der det hen­de, at der er kun­der i bu­tik­ken, men hun be­hø­ver ik­ke at bru­ge ti­den på at se på kun­der­ne li­ge fra den si­de, me­ner hun.

Yvon­ne og hen­des mand har væ­ret i bran­chen i man­ge år, og de se­ne­ste tre år er jord­bær­re­ne ble­vet sat til selvpluk på Borup Kir­ke­vej, men på grund af sæd­skif­te næ­ste år flyt­tes for­ret­nin­gen hjem på går­den på Borup By­vej 27.

» Vi har plan­tet om­kring 35.000 plan­ter, som bli­ver klar til næ­ste år. Og der var nog­le i for­vej­en, « si­ger Ole Ni­el­sen, der kø­rer til og fra plad­sen med ær­ter og an­det grønt til det kø­ben­de folk. Han ta­ger se­ne­re ud for at ri­ve ukr­udt op i jord­bær­ræk­ker­ne.

Snup dem fra mar­ken

Par­ret får fak­tisk ik­ke så tit jord­bær selv.

» Arh, når der er lidt til overs, så kan vi godt spi­se dem med en klat is til, « si­ger Ole Ni­el­sen, mens Yvon­ne Kri­sten­sen helst vil ha­ve bær­re­ne først på sæ­so­nen.

» Så kan jeg godt li­de at snup­pe nog­le styk­ker ba­re fra mar­ken, « si­ger hun.

I dag er brød­re­ne Fre­de­rik og Fi­lip Nis­sen ude med bøt- ter­ne sam­men med mor Rik­ke Nis­sen.

De kom­mer fra Hor­n­bæk og er gå­et ef­ter de stør­ste bær, og det er nær­mest ble­vet en kon­kur­ren­ce om at få spot­tet og pluk­ket me­ga- size bær:

» Se, den her, « ly­der det fra Fre­de­rik Nis­sen, mens han han­ker op i en or­dent­lig mop­ped­reng.

Hø­sten for den lil­le fa­mi­lie blev på 4,5 ki­lo, og den står på jord­bær med suk­ker og flø­de til frokost. Dren­ge­ne kun­ne nem­lig ik­ke ven­te helt til af­ten.

Prø­ve­de at tæl­le

Ti­ne Vil­lum Hedegaard fra As­ferg har søn­nen No­ah og na­bo­ens dat­ter Ida med. In­gen kan li­ge kom­me på, hvad Ida hed­der til ef­ter­navn, men hun er tre år, li­ge­som No­ah.

» Vi er of­te på selvpluk, og vi kom­mer her, for­di det er go­de jord­bær, « si­ger Ti­ne Vil­lum Hedegaard.

Hvor man­ge bær, der pluk­kes i sæ­so­nen alt i alt, vi­des ik­ke.

» Vi prø­ve­de en­gang at tæl­le, hvor man­ge bær en plan­te gav for så at se, om vi kun­ne gan­ge det op. Men det lyk­ke­des ik­ke rig­tig, « si­ger Yvon­ne Kri­sten­sen.

» Nej, det er vel og­så li­ge me­get. Vi kan jo se, at når folk kom­mer med de­res bøt­ter ful­de, godt og vel end­da, så er de til­fred­se. Og når de kom­mer med en halv­tom bøt­te, og ser ke­de ud af det, så er det ik­ke så godt me­re. Men vi sælger da fle­re ton, det bli­ver det da til, « si­ger Ole Ni­el­sen.

Li­ge nu kø­res der med tre sor­ter, Ho­ney Eye, So­na­ta og Fl­oren­ce, mens Mal­vi­na sta­dig mod­ner.

Hvor læn­ge der er bær end­nu, har Ole Ni­el­sen svært ved at si­ge no­get om:

» Vi kø­rer jo fak­tisk sta­dig med de tid­li­ge sor­ter, men der er i hvert fald til en uge me­re, og nok og­så læn­ge­re, alt af­hæn­gig af vej­ret, « si­ger han.

MANDAG 13. JULI 2015

Yvon­ne Kri­sten­sen ( her­over), den ene halv­del af ’ Oles Jord­bær’, ve­jer af i tel­tet. Imens sør­ger den an­den halv­del, Ole Ni­el­sen ( her­un­der), for, at der er fyldt op med friskpluk­ke­de ær­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.