Narko­ba­ron flyg­tet igen

BT - - NYHEDER - Guz­man ses her ved en tid­li­ge­re an­hol­del­se. Pe­ter Schwarz- Ni­el­sen og BNB Fo­to: EPA

PÅ FLUGT

Det blev an­set for at væ­re en af­gø­ren­de an­hol­del­se i den ver­den­s­oms­pæn­den­de kamp mod narko­ti­ka, da den be­ryg­te­de narko­ba­ron Jo­aquin Guz­man blev an­holdt i 2014 ef­ter at ha­ve væ­ret på flugt i åre­vis.

De me­xi­can­ske myn­dig­he­der kun­ne dog kun hol­de på den be­ryg­te­de kar­tel­le­der i halvan­det års tid, in­den han for an­den gang flyg­te­de fra et top­sik­ret fængsel.

Da Jo­aquin Guz­man, med til­nav­net ’ El cha­po’ på dansk ’ den kor­te’ el­ler ’ stum­pen’, var på fri fod, blev han an­set for at væ­re en af ver­dens mest ef­ter­søg­te per­so­ner. Han flyg­te­de i 2001 fra et me­xi­cansk fængsel ef­ter at ha­ve be­stuk­ket vag­ter og gemt sig i en va­ske­tøjs­kurv.

I lør­dags bi­drog Guz­man igen til for­tæl­lin­gen om sig selv ved at flyg­te fra Al­ti­pla­no- fængs­let, der lig­ger uden for Me­xi­co Ci­ty. Han blev sidst set, da han skul­le i bad. Nu kan han skri­ve flugt­kon­ge på sit cv.

Da han sidst var på fri fod, ud­lo­ve­de USA en du­sør på fem mil­li­o­ner dol­lar for in­for­ma­tio­ner, der kun­ne fø­re frem til den fryg­te­de narko­kon­ge. Det sva­rer i dag til over 30 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.