Død­spi­lot dybt for­gæl­det

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen og BNB Fo­to: AFP

DØDSSTYRT

Var det i vir­ke­lig­he­den no­get så ba­nalt som øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der fik Ger­manwings- pi­lo­ten An­dreas Lubitz til at ta­ge 150 men­ne­sker med sig i dø­den.

In­gen ved det med sik­ker­hed, men ske­let­ter­ne bli­ver til­sy­ne­la­den­de ved med at væl­te ud af den 27- åri­ge ty­skers skab.

En ad­vo­kat har net­op er­klæ­ret bo­et ef­ter An­dreas Lubitz kon­kurs, skri­ver bri­ti­ske The Te­le­graph.

For­æl­dre af­slår at ar­ve

Kon­kur­sen blev er­klæ­ret i lø­bet af ugen i Lubitz’ hjem­by Mon­ta­bur, for­kla­re­de ad­vo­kat Joachim Gla­e­ser fre­dag.

An­dreas Lubitz ef­ter­la­der sig en gæld, der over­sti­ger vær­di­en af hans ef­ter­la­den­ska­ber, der blandt an­det tæl­ler et stør­re hus. Der­med sad den tragi­ske pi­lot- skik­kel­se i gæld til op over hus­ta­get.

Ad­vo­ka­ten for­kla­rer vi­de­re, at kon­kur­sen var nød­ven­dig, for­di in­gen ar­vin­ger har meldt sig til bo­et. Der­med var der så­le­des hel­ler in­gen, der vil­le over­ta­ge selv­mord­spi­lo­tens gæld. For­æl­dre­ne til An­dreas Lubitz har beg­ge af­slå­et at ar­ve de­res søn.

Den ty­ske pi­lot An­dreas Lubitz, der sty­re­de 150 men­ne­sker i dø­den i marts, sad an­gi­ve­ligt i gæld til hal­sen. Før fly­et blev knust mod en klip­pe­væg, lå­ste An­dreas Lubitz før­stepi­lo­ten ude af co­ck­pit­tet og pro­gram­me­re­de der­næst au­to­pi­lo­ten til at dyk­ke mod jor­den. Al­le 150 om­bord­væ­ren­de om­kom ved ulyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.