Kul­tur Den uar­ti­ge tysk ’’

San­ge­ren i det po­pu­læ­re ty ske ro­ck­band Ram­m­ste­in, Till Lin­de­mann, står nu på eg­ne ben. Med en par­ty - pla­de, kal­der han det

BT - - KULTUR - Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen bt@ bt. dk

Det mest til­freds­stil­len­de har ba­re væ­ret at gø­re det - at ha­ve la­vet det al­bum og selv fi nan­si­e­ret det. Uden så me­get for­ret­nings­mæs­sigt bulls­hit

IN­TER­VIEW

I godt ty ve år har den 52- åri­ge san­ger Till Lin­de­mann un­der­holdt den ty ske og glo­ba­le ro­ck­ver­den med sin sær­ligt dybe vo­kal og ty sk­spro­ge­de san­ge. Han er kendt som front­mand i ro­ck­hi­sto­ri­ens må­ske mest us­and­syn­li­ge in­ter­na­tio­na­le suc­ces­hi­sto­rie, det ty ske in­du­stri­al me­tal- band Ram­m­ste­in. De er især kendt for hit som ’ Du hast’ og ’ Ame­ri­ka’. Sidst Ram­m­ste­in spil­le­de i Forum i København, blev bil­let­ter­ne ud­solgt på få mi­nut­ter.

For et par uger si­den de­bu­te­re­de den tid­li­ge­re øst­ty­ske eli­tesvøm­mer Till Lin­de­mann imid­ler­tid med sin før­ste en­gelsk­spro­ge­de ud­gi­vel­se un­der eget eft er­navn, ’ Skills in Pills’. Han kal­der det selv et par­ty- al­bum.

En sang blev til to

Et al­bum, der egent­lig ik­ke skul­le ha­ve væ­ret ét, men som eft er­hån­den blev det i et in­spi­re­ren­de sam­ar­bej­de mel­lem Ram­m­ste­in- stem­men og den syv år yn­gre sven­ske mu­si­ker og pro­du­cer Pe­ter Tägt­gren. Sven­ske­ren, der si­den 1990er­ne har væ­ret et an­er­kendt navn på døds­me­tal-, electro­ni­ca- og ek­strem me­tal sce­nen.

Lin­de­mann mød­te Tägt­gren i be­gyn­del­sen af 00er­ne. De har læn­ge ’ væ­ret fans af hin­an­dens bands’ og gen­nem åre­ne har de to oft e talt om ’ at la­ve no­get sam­men, når de fi k tid til det’, som Till Lin­de­mann for­mu­le­rer det.

» Vi ind­led­te pro­jek­tet tilbage i sep­tem­ber 2013, og i be­gyn­del­sen var det ba­re en sang som blev til to. Og så skrev vi fl ere. Vi vid­ste ik­ke en­gang, det skul­le bli­ve til et al­bum, men det er det ble­vet, « for­tæl­ler Till Lin­de­mann .

» Og nu ser vi, hvor langt det ta­ger os. Fo­re­lø­bigt er al­bum­met gå­et num­mer et i bå­de Tys­kland og Fin­land. «

Up­lan­lagt suc­ces

Den stør­ste op­le­vel­se ved Lin­de­mann- pro­jek­tet lig­ger imid­ler­tid ik­ke i den umid­del­ba­re kom­merci­el­le suc­ces, er­klæ­rer front­man­den.

» Det mest til­freds­stil­len­de har ba­re væ­ret at gø­re det - at ha­ve la­vet det al­bum og selv fi nan­si­e­ret det. Uden så me­get for­ret­nings­mæs­sigt bulls­hit el­ler no­gen store pla­ner. «

’ Skills in Pills’ er dog ik­ke li­ge­frem et kvan­tespring fra Ram­m­ste­in- ud­tryk­ket. Bå­de i lyd, mu­siks­til og i det visu­el­le ud­tryk er der op­lag­te lig­he­der. Og i de bizar­re, gro­te­ske, pro­vo­ke­ren­de og seksu­elt eks­pli­cit­te sang­te­ma­er.

Nu er sang­tit­ler og - tek­ster ba­re på en­gelsk. Ek­sem­pel­vis tæl­ler Lin­de­mann- al­bum­met san­ge som ’ La­dy­boy’, ’ Gol­den Shower’ og før­ste sing­le ’ Pra­i­se Abort’ - en hyl­dest til abort.

Et par­ty - al­bum

Men der er dog op­lag­te for­skel­le, me­ner front­fi gu­ren.

» Det en­gel­ske ele­ment var vig­tigt for, at Pe­ter kun­ne for­stå mi­ne tek­ster. Des­u­den var det godt at la­ve san­ge­ne på en­gelsk, da vi ger­ne vil­le ad­skil­le det­te pro­jekt fra Ram­m­ste­in, « for­kla­rer Lin­de­mann.

Till Lin­de­mann

Ram­m­ste­in- fans har nu få­et sig et so­loud­spil fra Till Lin­de­mann . » Det er et par­ty­al­bum, « si­ger den hår­de rocker til BT. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.