Seks stjer­ner til Cæ­ci­lie Nor­by

BT - - KULTUR - Ivan Rod Gaff a

JA­ZZ

Kr­udt­tøn­den CHP JA­ZZ FESTI­VAL ****** I Kø­ben­havns ja­zz­festi­vals me­get om­fat­ten­de pro-

gram kun­ne in­tim­kon­cer­ter­ne med Cæ­ci­lie Nor­by Trio godt for­put­te sig. Al­li­ge­vel var der ud­solgt til trio­ens sid­ste kon­cert. Der­ved fi k så man­ge som mu­ligt del i glæden ved at lyt­te til den ex­cep­tio­nelt vel­spil­len­de trio.

Med

i Kr­udt­tøn­den hav­de den al­si­di­ge dan­ske san­ger ( som igen­nem de sid­ste 20 år me­re el­ler min­dre har vi­et sit liv til ja­zzen) sin mand – den sven­ske ja­zz­bas­sist Lars Da­ni­els­son, og den fi nske ja­zzpi­a­nist Iiro Ran­ta­la. De nav­ne rin­ger sik­kert kun en klok­ke blandt etab­le­re­de ja­zzlyt­te­re. Men de er beg­ge blandt Eu­ro­pas bed­ste på de­res respek- ti­ve in­stru­men­ter. Og dét ni­veau be­kræft ede de fre­dag aft en – tek­nisk og kunst­ne­risk – bag en i øv­rigt frem­ra­gen­de san­ge­r­in­de. Jeg har set og hørt fl ere kon­cer­ter med Nor­by, men den­ne ud­vik­le­de sig til den su­verænt bed­ste.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.