Ke par­ty- kon­ge

BT - - KULTUR -

Till Lin­de­mann blev født i Leipzig, Øst­ty skland, men vok­se­de op i lands­by­en Wen­di­sch- Ram­bow nær Schwe­rin. I en al­der af 11 år gik han på en sport­s­sko­le på Em­por Ro­sto­ck Sport Club. I 1978 delt­og Lin­de­mann i det eu­ro­pæ­i­ske Ju­ni­or Swim­m­ing Cham­pions­hips i Fi­ren­ze. Han blev ud­ta­get til Som­mer- OL 1980 i Moskva for DDR, men måt­te mel­de afb ud kort tid eft er på grund af en ska­de. » Jeg har al­drig kun­net li­de sporten el­ler sko­len fak­tisk, det var me­get in­tenst. Men som barn sæt­ter du dig ik­ke imod. « I 1985 fi k Lin­de­mann sin før­ste dat­ter, Ne­le. Lin­de­mann og Ne­les mor blev gift , men skilt igen, og Lin­de­mann op­fo­stre­de sin dat­ter Ne­le ale­ne. Lin­de­mann si­ger: » Jeg ple­je­de at spil­le trom­mer i et punk- band, og vi hav­de vo­res stu­die i det hus, hvor jeg bo­e­de. Syv år var jeg far for min dat­ter. « Lin­de­mann har en vold­som til­ste­de­væ­rel­se på sce­nen og en run­gen­de bas- stem­me. En af hans sig­na­tur- fi f er del­vist at ban­ke næ­ven på sit lår. Han er vild med py­ro­tek­nik. Et Ram­m­ste­in- med­lem har sagt: » Lin­de­mann bli­ver brændt he­le ti­den, men han kan li­de smer­ten. « Der er man­ge sa­do­ma­so­chi­sti­ske ele­men­ter i hans sce­nes­how.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.