Nøg­ne da­mer og Star Trek

Sku­e­spil­le­ren Pa­tri­ck Stewart er ik­ke for fi n til at gø­re grin med sig selv

BT - - NAVNE - Karl Kühl­mann Sel­li­ken ka­se@ ber­ling­s­ke. dk

Der fi ndes et klip fra en tegneserie- festi­val i Chi­ca­go med 70.000 del­ta­ge­re. Et ungt par står i kø­en for at mø­de Pa­tri­ck Stewart, og da de når frem, ven­der man­den sig plud­se­lig mod kvin­den og fri­er til hen­de. Hun si­ger ’ ja’, og Pa­tri­ck Stewart prok­la­me­rer – til­sy­ne­la­den­de fuld­stæn­dig upå­vir­ket – ’ En­ga­ged!’ ( for­lo­vet, og pu­bli­kum kam­mer over i be­gej­string.

’ En­ga­ge’ ( an­grib, red.) var nem­lig en af Pa­tri­ck Stewarts sig­na­tur­replik­ker som den her­oi­ske rum­kap­ta­jn Je­an- Luc Pi­card, når hans mand­skab på rum­ski­bet En­ter­pri­se skul­le sæt­te en el­ler an­den in­ter­ga­lak­tisk trus­sel på plads i sci­en­ce fi ction- se­ri­en ’ Star Trek’.

Stewart har med­vir­ket i et utal af fi lm og te­a­ter­styk­ker, men det var ’ Star Trek’, der gjor­de ham til stjerne. Han el­sker el­lers at spil­le Sha­kespea­re, men de rol­ler, der står kla­rest i dag, står al­le i det fan­ta­sti­skes tegn.

Hård barn­dom

Ud­over Pi­card er hans an­den helt store rolle pro­fes­sor Char­les Xavi­er i X- men- fi lme­ne og spi­noff - fi lme­ne om Wol­ve­ri­ne, men han er og­så frem­ra­gen­de som Ebe­ne­ezer Scroo­ge i Char­les Di­ck­ens’ klas­si­ker ’ Et ju­le­e­ven­tyr’. Hans ta­lent for­næg­ter sig hel­ler ik­ke i fi lm som Jo­hn Bo­or­mans Ca­me­lot- for­tæl­ling ’ Exca­li­bur’ el­ler David Lyn­chs sæ­re, men in­ter­es­san­te rumo­pe­ra ’ Du­ne’.

Den rolle, som Stewart, der er ad­let af den en­gel­ske dron­ning, er mest glad for, er dog, da han i et af­snit af ko­me­di­e­se­ri­en ’ Extras’ spil­ler sig selv, og det hur­tigt vi­ser sig, at han ik­ke har an­det end nøg­ne da­mer og Star Trek i ho­ve­d­et. Hans ynd­lings­rol­le nr. to og tre er hen­holds­vis i ’ The Simp­sons’ og bør­ne­pro­gram­met ’ Se­sa­me Stre­et’.

Stewart, der blev født i Yorkshire i Eng­land, hav­de en hård barn­dom. Han har for nog­le år si­den med­vir­ket i en Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal­kampag­ne mod vold i hjem­met, hvor han for­tæl­ler om fa­de­rens over­fald på mo­de­ren, og om hvor­dan det på­vir­ke­de ham som barn. Han har en­gang sagt: ’ Det tog mig man­ge år at ind­se, hvor me­get min far har på­vir­ket mit ar­bej­de. Jeg an­lag­de over­skæg til rol­len som Ma­c­beth, og selv om min far ik­ke hav­de et, var det hans an­sigt, der kig­ge­de på mig i spej­let, li­ge in­den jeg gik på sce­nen.’

Stewart be­gynd­te så småt med sku­e­spil i lo­kal­mil­jø­et som 12- årig. Da han tre år se­ne­re for­lod sko­len, fik han job som repor­ter på en avis. Ef­ter et års tid gav hans chef ham val­get mel­lem at bru­ge sin tid på avi­sen i ste­det for på te­a­tret, el­ler at fin­de sig en kar­ri­e­re på sidst­nævn­te, hvil­ket Stewart promp­te gjor­de. Re­sten er hi­sto­rie.

Stewarts to stjer­nerol­ler – rum­kap­ta­j­nen og pro­fes­soren – er beg­ge, ud­over at væ­re hel­te, tek­nik­nør­der, og til­bedt af sci­en­ce fi­ction- nør­der ver­den over. Men han må skuf­fe de man­ge fans: ’ På grund af de rol­ler tror folk, at jeg ved, hvad jeg ta­ler om, men jeg kan sta­dig ik­ke få aircon­di­tio­nan­læg­get i min bil til at vir­ke,’ har han en­gang for­talt.

Pa­tri­ck Stewart, der nok er bedst kendt her­hjem­me for sin rolle i Star Trek, fyl­der 75 år i mor­gen.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.