I kamp for søn­nen ******

BT - - TV - DRA­MA 05: 20 06: 00 09: 30 18: 40 11: 10 15: 00 16: 55 23: 10 01: 00- 05: 00 07: 35 21: 00 13: 30

” Snitch” hand­ler om en des­pe­rat far, der in­fi ltre­rer et magt­fuldt narko­kar­tel i et for­søg på at red­de sin søn fra mindst ti år i fængsel. Han er op­pe imod stær­ke kræf­ter og bli­ver og­så en ufri­vil­lig brik i et po­li­tisk spil, mens han kæm­per for at red­de sin søn. Det er ik­ke hver­dag at op­le­ve godt sku­e­spil fra en af B- fi lme­nes store actionhel­te, men her over­ra­sker sku­e­spil­le­ren Dway­ne ” The Ro­ck” Jo­hn­son i rol­len som fa­de­ren Jo­hn Mat­t­hews. Han op­le­ver, at hans søn an­hol­des af po­li­ti­et for at væ­re i be­sid­del­se af en pak­ke med narko i - no­get, dren­gen an­gi­ve­ligt ik­ke vid­ste var tilf æl­det. Søn­nen ry­ger i fængsel, og mens han ven­ter på at kom­me for ret­ten, lø­ber fa­de­ren myn­dig­he­der­ne på dø­re­ne: Han vil gø­re alt, for at hans søn ik­ke skal til­brin­ge de næ­ste ti år i fængsel. An­kla­ge­ren, der spil­les af oscar­vin­de­ren Sus­an Sa­ran­don, gi­ver ham til sidst en mu­lig­hed: Han skal selv in­fi ltre­re narko­mil­jø­et og af­slø­re dem, der brag­te hans søn i fed­te­fa­det - så vil myn­dig­he­der­ne la­de hans søn slip­pe.

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Hvad han ik­ke ved, er, at an­kla­ge­ren stil­ler op til USA’s se­nat – med en kampag­ne, der slår hårdt ned på al om­gang med narko­ti­ka. ( TV3+)

TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Qu­en­tin Ta­ran­ti­no.

( T) Sø­mænd på vulka­ner. Amr. mu­si­cal fra 1949. ( T) To gan­ge let­sind. Amr. dra­ma fra 1960. ( T) From the Earth to the Moon. Amr. sci­en­ce fi­ction- film fra 1958. ( T) Kel­lys hel­te. Amr. krigs­dra­ma fra 1970. ( T) The Na­ked Spur. Amr. western fra 1953. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. ( T) Ivan­hoe. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1952.

( T) Rio Bravo. Ame­ri­kansk western fra 1959. ( T) Wild Rovers. Ame­ri­kansk western fra 1971. Ali­ce bor her ik­ke me­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1974. Nat- tv.

Dway­ne ” The Ro­ck” Jo­hn­son har ho­ved­rol­len som en des­pe­rat far i Ric Ro­man Waug­hs dra­ma ” Snitch” fra 2013.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.