KON­CERT SAM­LER VER­DEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 30 år si­den 1985:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du er helt frem­me i front, når det gæl­der om at væ­re kre­a­tiv i dag. Det vil hand­le om, at du vi­ser, at du kan få en mas­se ud af næ­sten in­gen­ting. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Med bå­de Månen og den al­vor­li­ge Sa­turn på­vir­ken­de dit tegn i dag, så er der lagt op til en dag i se­ri­ø­si­te­tens tegn. Du vi­ser, hvem du er, og hvad du kan. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Ro­man­tik­ken blom­strer om­kring dig. Du er i syv sind om­kring et valg, som du ved, at du skal ta­ge, men som sam­ti­dig er no­get af det vær­ste for dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du står og skal fo­re­ta­ge et valg. Et valg, som kan få en me­get stor be­ty dning for din frem­tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har en god for­nem­mel­se for, hvad du vil, og er sam­ti­dig klar og pa­rat til at si­ge fra over­for det, som du ik­ke vil. Du la­der dig ik­ke ma­ni­p­u­le­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor du pas­ser dig selv, uan­set hvad som sker om­kring dig. Di­ne om­gi­vel­ser øn­sker no­get fra dig, men du gi­ver dig ik­ke. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Vær sær­de­les var­som med, at du ik­ke tror på hvad som helst. Der lig­ger en sær­lig tå­ge og uklar­hed om­kring dig, så tag ven­ligst in­gen vig­ti­ge valg. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du ik­ke bli­ver hørt i di­ne ud­ta­lel­ser, så er det i dag, at du si­ger fra over­for nog­le men­ne­sker om­kring dig. Der er me­get, du ik­ke gi­der. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

119). ( Svær 56). ( Mid­del 31). ( Nem

Li­ve Aid- kon­cer­ter­ne fin­der sted i Lon­don og Phila­delp­hia. Ti­dens stør­ste mu­sik­s­tjer­ner op­træ­der ved den hi­sto­ri­ske tv- trans­mit­te­re­de be­gi­ven­hed for at sam­le ind til Afri­ka. Mil­li­o­ner så med ver­den over. U2 var end­nu kun i be­gyn­del­sen af en suc­ces­fuld kar­ri­e­re, da de op­t­rå­d­te ved Li­ve Aid. Fo­to: YouTube

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.