Wim­b­ledon er e

Novak Djoko­vic tog en bid af Cen­tre Courts græs, ef­ter han med sej­ren over Ro­ger Fe­de­rer hav­de sik­ret sig sin tred­je Wim­b­ledon- tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SEJ­RE­NS SØD­ME Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Hvor­dan fejrer man en Wim­b­ledon- tri­umf?

Den 28- åri­ge ser­ber Novak Djoko­vic ken­der sva­ret: Man ta­ger en bid af græs­set på Cen­tre Court.

» Og jeg kan for­tæl­le, at sma­gen i år er rig­tig god. Det er glu­ten­fri, og min krop re­a­ge­rer fint på det. Nu skal sej­ren fejres med et glas øl og en dans ved det af­slut­ten­de Wim­b­ledon- par­ty med Se­re­na ( Wil­li­ams, red.). Det har hun lo­vet mig, « sag­de han med et smil ef­ter at ha­ve be­sej­ret Ro­ger Fe­de­rer 7- 6, 6- 7, 6- 4, 6- 3 i en jævn­byr­dig, vel­spil­let og in­di­mel­lem og­så dra­ma­tisk her­re­sing­le- fi­na­le.

Det var tred­je gang, at Novak Djoko­vic vandt Wim­b­ledons her­re­sing­le- fi­na­le, og li­ge­som i 2011 og 2014 – ef­ter sej­re­ne over hen­holds­vis Ra­fa­el Na­dal og Ro­ger Fe­de­rer – var før­ste re­ak­tion ef­ter mat­ch­bol­den var sik­ret, at han bø­je­de sig ned og be­gynd­te at guf­fe i sig.

En tra­di­tion

» Det er ef­ter­hån­den ble­vet en tra­di­tion, og den må for min skyld ger­ne fort­sæt­te nog­le år end­nu. Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen var den, jeg al­tid drøm­te om at vin­de, da jeg be­gynd­te at spil­le ten­nis, og jeg sy­nes sta­dig, at den er den flot­te­ste af al­le at vin­de, « sag­de Novak Djoko­vic.

Men før han kun­ne ind­kas­se­re før­ste­præ­mi­en på 1,88 mio. pund ( ca. 20 mio. kro­ner), måt­te han kæm­pe hårdt for sa­gen.

» Stor ros til Ro­ger. Han fik det bed­ste frem i mig igen i dag. Hver gang, jeg mø­der ham, sy­nes jeg, at det er et pri­vil­e­gie. Bå­de på og uden for ba­nen har han væ­ret en le­de­stjer­ne for os an­dre top­spil­le­re, « sag­de Novak Djoko­vic.

Han fik en skidt start på kam­pen og kom bag­ud 2- 4 i før­ste sæt. Men ik­ke de­sto min­dre kæm­pe­de han sig flot tilbage og vandt den af­slut­ten­de tie­bre­ak 7- 1.

Novak Djoko­vic hav­de der­ef­ter mu­lig­he­den for at brin­ge sig for­an 2- 0 i sæt. Men i det an­det tab­te han den dra­ma­ti­ske tie­bre­ak 10- 12, selv­om han un­der­vejs hav­de haft ik­ke fær­re end fi­re sæt­bol­de.

» På det tids­punkt af kam­pen føl­te jeg mig pres­set. Men hel­dig­vis lyk­ke­des det for mig at vin­de de to ef­ter­føl­gen­de sæt og der­med kam­pen, « sag­de Novak Djoko­vic.

Ro­ger Fe­de­rer, der ik­ke hav­de vun­det en Grand Slam- tur­ne­ring si­den 2012, hav­de hå­bet, at han i Wim­b­ledon kun­ne re­van­che­re sig og der­med sik­re sig sin ot­ten­de fi­na­le­sejr.

» Men Novak var bed­re end mig i dag. Men det er ik­ke no­get nyt. Det har han væ­ret i ef­ter­hån­den lang tid nu, « sag­de en ty­de­ligt af­kla­ret Ro­ger Fe­de­rer.

Stil­ler op igen

Han ga­ran­te­re­de dog, at han og­så stil­ler op i Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen næ­ste år.

» Jeg er sta­dig sul­ten og mo­ti­ve­ret. Jeg nød vir­ke­lig at spil­le fi­na­len mod Novak. Og­så uden for ba­nen sy­nes jeg, at det går min vej i øje­blik­ket. Mit sam­ar­bej­de med Ste­fan Ed­berg ( tid­li­ge­re svensk top­spil­ler, red.) er frem­ra­gen­de og har gjort mig til en bed­re spil­ler. Alt i alt er jeg glad for det spil­le­mæs­si­ge ni­veau, jeg har haft i det­te års tur­ne­ring. Men det er da lidt skuf­fen­de, at jeg i fi­na­len ik­ke tog de chan­cer, jeg fik. Regn­vej­r­s­pau­sen i tred­je sæt måt­te for min skyld ger­ne væ­re kom­met lidt før. Nu var jeg i ste­det ne­de med et bre­ak og hav­de i den grad ryg­gen mod mu­ren, « sag­de Ro­ger Fe­de­rer.

Med Wim­b­ledon- tit­len har Novak Djoko­vic nu vun­det i alt ni Grand Slam- tur­ne­rin­ger i her­re­sing­le. Der er dog sta­dig et pænt styk­ke op til Ro­ger Fe­de­rers re­kord på ik­ke fær­re end 17 tit­ler.

En unik re­kord

» Det vil­le da væ­re skønt, hvis jeg kun­ne vin­de li­ge så man­ge tit­ler som Ro­ger, in­den ketsje­ren bli­ver lagt på hyl­den. Men jeg må nok al­le­re­de nu ind­se, at det ik­ke er mu­ligt. Ro­gers re­kord er unik og bli­ver umu­lig at slå, « sag­de Novak Djoko­vic.

Den ny­ero­bre­de ti­tel er Novak Djoko­vi­cs sjet­te i år, ef­ter­som han og­så har vun­det Au­stra­li­an Open ( fi­na­le­sejr over An­dy Mur­ray), In­di­an Wells ( Ro­ger Fe­de­rer), Mi­a­mi ( An­dy Mur­ray), Mon­te Car­lo ( To­mas Ber­dych) og Rom ( Ro­ger Fe­de­rer).

Nu kan Novak Djoko­vic med god samvit­tig­hed hol­de en kort pau­se, in­den for­be­re­del­ser­ne til sæ­so­nens sid­ste Grand Slam- tur­ne­ring, US Open, går i gang. Den­ne tur­ne­ring har han ik­ke vun­det si­den 2013, da Ra­fa­el Na­dal blev fi­na­le­be­sej­ret.

» Jeg hav­de mu­lig­he­den for at ta­ge med det ser­bi­ske lands­hold til Bu­enos Ai­res for i næ­ste we­e­kend at spil­les Da­vis Cup mod Ar­gen­ti­na. Men li­ge nu har jeg det bedst med at kom­me hjem og slap­pe af med fa­mi­li­en, « sag­de Novak Djoko­vic.

MANDAG 13. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.