’ JESS’- HAT­TEN

Jess Thorup er ny træ­ner i FC Midtjylland for­an stør­re nav­ne. Den nu tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner vandt på vil­lig­he­den til at gå på kom­pro­mis og til­pas­se sig klub­bens kon­cept og ik­ke omvendt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY FØRERULV Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Claus Ste­in­le­in

» Jess Thorup har købt ind på det he­le. «

Det er den sæt­ning fra FC Midtjylland- sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, man skal bi­de mær­ke i. Da de midtjy­ske me­stre i kan­ti­nen ved træ­nings­an­læg­get i Ikast for­an fans i guld­bla­ze­re og ad­skil­li­ge tv- ka­me­ra­er præ­sen­te­re­de Jess Thorup som ny ch­eft ræ­ner, var det de vig­tig­ste ord.

For den 45- åri­ge U21land­stræ­ner var man­den, der pas­se­de ind i en skar­pt skå­ret pro­fi l i FC Midtjylland. Sta­bæks tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner, Bob Brad­ley, og den tid­li­ge­re Mol­de- træ­ner og Man­che­ster Uni­ted- spil­ler, Ole Gun­nar Solskjær, hav­de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger og­så væ­ret på li­sten og i sam­ta­le med midtjy­der­ne. Men de ’ køb­te ik­ke ind’ på det he­le.

Det gjor­de Thorup. Han hav­de ’ Jess’- hat­ten på, og det skal han ha­ve i de kom­men­de tre år, som kon­trak­ten lø­ber.

» Dem, der har væ­ret re­ne kon­cept­træ­ne­re og sagt, at de vil­le gø­re tin­ge­ne på én helt be­stemt må­de, har vi sor­te­ret fra. Det pas­ser ik­ke til vo­res se­tup. Vi har brug for nog­le, der spil­ler sam­men på et hold. Som er an­fø­rer for et hold, og det er det, Thorup har sig­na­le­ret un­der sam­ta­ler­ne, « sag­de Claus Ste­in­le­in til BT un­der gårs­da­gens pres­se­mø­de.

Mød­tes i Tyr­ki­et

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør var da og­så som al­tid ét stort gulds­mil. Han hav­de drop­pet sin fe­rie med fa­mi­li­en for at få styr på ch­eft ræ­ner­po­sten eft er Glen Rid­ders­holms over­ra­sken­de op­si­gel­se 25. ju­ni.

Det be­gynd­te med sam­ta­ler med Jess Thorup over te­le­fo­nen. Og så måt­te Ste­in­le­in af sted til Istan­bul, hvor Jess Thorup holdt fe­rie oven på U21- EM, og ta­le om FC Midtjylland- pro­jek­tet. I fem ti­mer tal­te de fod­bold, og Jess Thorup spurg­te ind til FCM- kon­cep­tet med klu­be­jer Mat­t­hew Ben­hams Smar­tod­ds- sta­ti­stik­ker, der hjæl­per med at fi nde spil­le­re og ana­ly­se­re sig selv og mod­stan­de­re. Klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, var med på te­le­fon.

Lør­dag blev Thorup og FCM eni­ge om det sid­ste. FC Midtjylland slap til­med for at be­ta­le no­gen form for kom­pen­sa­tion for Jess Thorup, som DBU lod gå gra­tis. Nu er den tid­li­ge­re U21land­stræ­ner så tilbage som klub­træ­ner. Men på en lidt an­den må­de end før. Den tid­li­ge­re Es­b­jerg- træ­ner skal til­pas­se sig. Det var så­dan en ty­pe, FCM søg­te.

Er der ik­ke min­dre an­svar her, end du hav­de i Es­b­jerg?

» I bund og grund er det mig, der sæt­ter hol­det og skal sør­ge for, at det vin­der. Så kan man ik­ke få me­re an­svar. At der er nog­le folk bag, der har no­get in­ter­es­se og lyst og øko­no­mi, er ba­re fan­ta­stisk. Det er end­nu en del af det at væ­re ch­eft ræ­ner, at man og­så kan in­d­ord­ne sig un­der de for­hold, der er. Det har jeg slet ik­ke no­get pro­blem med, « si­ger Jess Thorup

Der er man­ge fod­bold­hjer­ner i FC Midtjylland, og så er der vel og­så man­ge, der ger­ne vil by­de ind?

» Ja, det er fan­ta­stisk. FC Midtjylland nø­jes ik­ke ba­re med at si­ge, at der er en ch­eftræ­ner. Her er be­sty­rel­ses­med­lem­mer, en di­rek­tør og et team, der by­der ind. Jeg har al­tid væ­ret en åben le­der, der ger­ne vil hø­re fra al­le. Så er det mig, der træf­fer val­get til sidst. Men med de in­put, jeg kan få, gør det for­hå­bent­ligt, at jeg træff er en end­nu me­re rig­tig be­slut­ning, « si­ger Jess Thorup.

Man­ge kok­ke

Der er mas­ser af men­ne­sker at spar­re med i hvert fald. For­u­den sta­ben, som han skul­le ’ kø­be ind på’ at over­ta­ge, som den så ud, har og­så ejer Mat­t­hew Ben­ham, for­mand Ras­mus An­ker­sen og sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in bå­de ind­sigt, vi­den og hold­nin­ger til, hvor­dan fod­bold skal spil­les. Og Thorup skal væn­ne sig til ik­ke at ha­ve li­ge så stor ind­fl ydel­se på spil­ler­trup­pens sam­men­sæt­ning, som han hav­de i Es­b­jerg, som han før­te til bå­de nedryk­ning, op­ryk­ning og en po­kal­ti­tel fra 2011 til 2013.

» Det er ik­ke ham, der har det sid­ste ord i for­bin­del­se med spil­ler­køb. Men han er så vig­tig en mand. Han skal be­slut­te, hvem vi skal ha­ve ind på hol­det, og hvil­ke po­si­tio­ner vi skal for­stær­ke. Det er ham, der skal ar­bej­de sam­men med spil­ler­ne i hver­da­gen, så der­for har han kæm­pe ind­fl ydel­se, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Har han min­dre rå­de­rum her, end han vil­le ha­ve i en an­den Su­per­liga- klub?

» I vo­res klub har vi en me­get fl ad struk­tur. Så uan­set hvor man er hen­ne, har man kæm­pe ind­fl ydel­se på man­ge ting. Det be­ty­der, at vi, der sid­der øverst i sy­ste­met, til ti­der må gå på kom­pro­mis med nog­le ting. Hvis Jess ar­gu­men­te­rer godt for tin­ge­ne, kan han få det, li­ge­som han vil ha­ve det, « si­ger Ste­in­le­in og ud­dy­ber:

» No­get af det, jeg har lært det se­ne­ste år un­der Mat­t­hew ( Ben­ham, FCMe­jer, red.) er, at det er så fedt at dis­ku­te­re, for det er ik­ke ham, der har de fl este stjer­ner på skul­de­ren, der be­stem­mer. Det er ham, der har de bed­ste ar­gu­men­ter. «

MANDAG 13. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.