Midtjyl­lands mel­lem­le­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG mi­cd@ sporten. dk

NAVN: FØDT: SPILLERKARRIERE:

Jess Thorup 21. fe­bru­ar 1970

OB, KFC Uer­din­gen, Wa­ck­er Tirol, Es­b­jerg fB, HamKam

Es­b­jerg ( 2006- 2013 – as­si­stent og chef), U21- lands­hol­det ( 2013- 2015), FC Midtjylland

Po­kal­vin­der 2013 med Es­b­jerg, kva­li­fi ka­tion til EM 2015 for U21- lands­hold, kva­li­fi ka­tion til OL 2016.

48 kam­pe, 18 sej­re, 14 uaf­gjor­te, 16 ne­der­lag, målsco­re: 55- 49, 68 po­int, 1,42 po­int i snit

TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

ME­RIT­TER:

SU­PER­LIGA- STA­TI­STIK: Nyind­kø­bet Kian Hansen ken­der Jess Thorup fra de­res fæl­les tid i Es­b­jerg. Her gi­ver han tre bud på, hvad der gør hans tid­li­ge­re og nu alt­så og­så kom­men­de træ­ner så god:

1. Mas­ser af gå- på- mod

» Jess Thorup kom­mer med en mas­se gå- på- mod, og han vil vin­de for en­hver pris. Han har jo ik­ke tabt man­ge kam­pe med U21lands­hol­det. Det kom­mer til at smit­te af på trup­pen og omvendt: At vi er folk, der vil vin­de. Jeg ved, at han kom­mer med en mas­se god mand­skabs­ple­je. «

2. God mo­ti­va­tor

» Han er god til at få sat folk rig­tigt op til kam­pe­ne og god til at eva­lu­e­re di­ne

DET VAR LANGT­FRA al­le po­ten­ti­el­le ch­eft ræ­ne­re, der hav­de ac­cep­te­ret den pak­ke, Jess Thorup har få­et i FC Midtjylland. For sand­he­den er, at træ­ne­ren i mester­klub­ben er me­re mel­lem­le­der end chef. Det er rol­len som ad­mi­ni­stra­tor, der er i høj­sæ­det, ik­ke som den, der for­mer spil­ler­trup­pen.

Jess Thorup har sagt ja til den pak­ke, og FC Midtjylland har få­et de­mon­stre­ret, at man er en ek­stremt top­sty­ret klub, hvor de af­gø­ren­de be­slut­nin­ger træf­fes af den ab­so­lut øver­ste le­del­se. Væk er det jovi­a­le ind­tryk af en provin­s­klub med den sær­li­ge klubkul­tur, der løft ede al­le. Næ, det her hand­ler om at dri­ve en klub eft er helt præ­ci­se ret­nings­linjer, hvor ri­si­ko­en for fejl­ta­gel­ser ud fra per­son­li­ge ind­sky­del­ser sø­ges eli­mi­ne­ret.

Det er må­ske ik­ke så char­me­ren­de, men det er da ær­ligt. Vur­de­rin­gen har væ­ret, at Glen Rid­ders­holms ego var ble­vet for stort, og der­for gjor­de det nok ik­ke så me­get, at han sag­de op. Så slap man for en fy­ring. Og nu har man en træ­ner, der har sagt ja til nog­le kon­di­tio­ner, an­dre ik­ke vil­le ac­cep­te­re. Der er alt­så ro på bags­mæk­ken. DET KAN BLI­VE et suc­ces­fuldt op­hold for Jess Thorup, om end jeg vil væ­re yderst på­pas­se­lig med at kal­de FC Midtjylland for guld­fa­vo­rit. Den rolle må FC København på­ta­ge sig – og så kom­mer FCM og Brøndby på plad­ser­ne li­ge eft er. Men suc­ces kan og­så må­les i at ud­vik­le, og her var le­del­sen i FCM gi­vet­vis nå­et frem til, at Glen Rid­ders­holm ik­ke kun­ne til­fø­re vold­somt me­get me­re.

Men jeg vil og­så min­de om, at Jess Thorup ik­ke er en gi­gan­tisk ka­pa­ci­tet. Ar­bej­det i Es­b­jerg var pænt uden at væ­re pran­gen­de, og den net­op af­slut­te­de U21- slut­run­de lag­de ik­ke yder­li­ge­re til respek­ten. Be­va­res, vi kom til slut­run­den, og det over­ord­ne­de mål om at kom­me til OL blev og­så ind­fri­et, men for­nem­mel­sen af, at træ­ne­ren re­elt ik­ke kend­te sin start­for­ma­tion står tilbage. Der blev skift et ud – og det kan tol­kes po­si­tivt, at man tør æn­dre på plad­ser, og­så selv om det går ud over pro­fi ler – men det lig­ne­de og­så be­slut­nin­ger, der bun­de­de i for­ud­gå­en­de man­gel på over­blik. DET ER EN so­lid mand, FC Midtjylland har hen­tet. Han ken­der be­tin­gel­ser­ne i en klub, hvor ch­eft ræ­ne­ren er læn­ge­re ne­de i hie­rar­ki­et end i stort set al­le an­dre klub­ber i Su­per­liga­en.

Det var Glen Rid­ders­holm åben­bart og­så – og det gik da me­get godt med ham.

Jess Thorup stod al­le­re­de i spid­sen for træ­nin­gen få ti­mer ef­ter sin præ­sen­ta­tion som ny FC Midtjylland- træ­ner. Hans før­ste op­ga­ve bli­ver Champions League- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Lin­coln Red Imps i mor­gen. Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.