ET AT­TRAK­TIVT JOB

DBU er fortrøst­nings­fuld om­kring at fi nde en kom­pe­tent afl øser for Jess Thorup. BT gi­ver her fem bud på, hvem kan­di­da­ter­ne kun­ne væ­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆNERJAGT Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

DBU skal nu bå­de fi nde en ny A- land­stræ­ner og U21land­stræ­ner, eft er Jess Thorup er ble­vet an­sat i FC Midtjylland som ny ch­eftræ­ner.

Det er el­lers ik­ke me­re end to uger si­den, den nu tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner var med til at sik­re Dan­mark den før­ste OL- del­ta­gel­se i fod­bold si­den 1992. Job­bet som ch­eft ræ­ner for det dan­ske mester­hold og en po­ten­ti­el del­ta­gel­se i Champions League lok­ke­de dog den 45- åri­ge fynbo væk fra DBU to år før kon­trak­t­ud­løb.

» Der skal ik­ke her­ske no­gen tvivl om, at vi me­get ger­ne vil­le ha­ve be­holdt Jess. Men omvendt kan vi godt se, at det er en an­der­le­des og stor op­ga­ve for ham at få lov til at stå i spid­sen for et mester­hold med mu­lig­hed for eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, « si­ger DBUs eli­te­chef, Kim Hal­l­berg, der ik­ke vil be­kræft e, om Thorup li­ge­som sin for­gæn­ger, Mor­ten Wieg­horst, fi k lov at gå gra­tis, da et at­trak­tivt job bød sig til, el­ler om FC Midtjylland har be­talt en kom­pen­sa­tion for at få løst ham fra sin kon­trakt.

Kim Hal­l­berg for­tæl­ler dog, at Thorup al­le­re­de i for- året le­ge­de med tan­ken om et nyt job:

» Al­le­re­de da vi for­læn­ge­de kon­trak­ten med Jess i for­å­ret, snak­ke­de vi om, at skul­le der duk­ke no­get op, vil­le vi ger­ne væ­re med til at kig­ge på det. Jeg ser det som en god mu­lig­hed, li­ge­som da Mor­ten Wieg­horst fi k til­bu­det om at kom­me til Swan­sea og bli­ve as­si­stent­træ­ner. Og det, sy­nes jeg og­så, er en del af DBUs ta­len­t­ud­v­ki­ling at skub­be træ­ne­re vi­de­re i sy­ste­met. «

Et at­trak­tivt job

DBU er al­le­re­de i fuld gang med at fi nde en afl øser for Mor­ten Ol­sen som træ­ner for A- lands­hol­det, og nu skal man så i gang med at fi nde

Fotomontage: Claus Fi­sker, Tor­kil Ad­ser­sen, Li­se­lot­te Sa­broe og EPA lings­chef, red.) og Pe­ter Rud­bæk ( træ­ner­ud­vik­lings­chef, red.), som jeg selv­føl­ge­lig al­le­re­de har væ­ret i di­a­log med, me­get fortrøst­nings­ful­de om­kring. Der ren­der man­ge dyg­ti­ge træ­ne­re rundt bå­de med og uden job, som jeg ik­ke er i tvivl om kun­ne se en in­ter­es­se i at fø­re et dansk hold til OL og en spæn­den­de kva­li­fi ka­tion til EM i 2017. Jeg sy­nes, vi har et at­trak­tivt job at til­by­de, « ly­der det fra eli­te­che­fen.

En op­lagt afl øser for Thorup er den for­hen­væ­ren­de FC Midtjylland- træ­ner Glen Rid­ders­holm, som tid­li­ge­re har væ­ret land­stræ­ner for U17- lands­hol­det, men det vil for­bun­det ik­ke kom­men­te­re.

» Jeg vil hel­le­re ven­de den om og si­ge, at li­ge nu er der ik­ke no­gen, der ik­ke er i spil, men en­kelt­per­so­ner er li­ge tid­ligt nok at be­gyn­de at snak­ke om, « si­ger Hal­l­berg.

Over for DBUs egen hjem­mesi­de slår ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg dog fast, at Thorups afl øser skal ha­ve ’ for­stå­el­se for spil­lesti­len på de dan­ske lands­hold’ – og­så kendt som ‘ Den rø­de tråd’.

Flem­m­ing Berg op­ly­ser des­u­den, at en af de øv­ri­ge Uland­stræ­ne­re vil stå i spid­sen for U21- lands­hol­det i ven­skabs­kam­pe­ne mod Tys­kland og Ukrai­ne i sep­tem­ber, hvis den nye træ­ner mod for­vent­ning ik­ke er fun­det in­den da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.