Men­ne­skem

Hold­tids­kørs­lens mand­doms­prø­ve var en ned­t­ur for Jakob Fuglsang og To

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - MAR­GI­NA­LER

Hvis Ni­cho­las Ro­che våg­ner op på før­ste hvi­le­dag i Tour de Fran­ce med en rin­gen for ører­ne og en mi­stan­ke om be­gyn­den­de tin­ni­tus, er der en grund til det.

Me­re end no­gen an­den var det den for­hen­væ­ren­de Tin­koff- Saxo ryt­ter, der kom til at ko­ste en sejr i den pre­sti­ge­ful­de hold­kør­sel på ni­en­de eta­pe. Ro­che kæm­pe­de som en besat på de sid­ste 100 me­ter for at hæn­ge på Team Skys el­lers så vels­mur­te men­ne­ske­ma­ski­ne, men som fem­te cy­lin­der på rug­brøds­mo­to­ren kør­te den 31- åri­ge irer på de sid­ste dam­pe og mi­kro­gram ener­gi. 62/ 100 se­kun­der tab­te Team Sky hold­kørs­len med til BMCs re­ge­ren­de ver­dens­me­stre i di­sci­pli­nen. Det var in­gen skam, og det for­sva­re­de den gu­le fø­rer­trø­je, men når man er så tæt på, ærg­rer man sig al­li­ge­vel.

» Til slut var det ty­de­ligt at se, hvor­dan det var Ni­co­las, som ik­ke kun­ne hæn­ge på. Men det er hold­kørs­lens na­tur, og han har gi­vet så me­get an­dre gan­ge, Vi vil­le vir­ke­lig ger­ne ha­ve vun­det, men kan omvendt ik­ke til­la­de os at væ­re alt for skuf­fe­de, « sag­de Chris Froo­me i et for­søg på at læg­ge den åben­ly­se ærg­rel­se hos især den wa­li­si­ske alt­mu­lig­mand Ge­raint Tho­mas i spæn­de­trø­je.

Bræn­der ben

Som ud­gangs­punkt skal der ik­ke væ­re no­get tilbage, når et kol­lek­tiv sæt­ter sig ud på en hold­kør­sel og bræn­der be­ne­ne af. Og for de fem hold, der var hur­tigst på de 28 km fra Van­nes til Plu­me­lec, var det og­så mod­by­de­lig­hed og mæl­ke­sy­re­bad i ren­kul­tur.

Hos eta­pe­vin­der­ne fra BMC var selv­fed­men i ret højt gear. Mar­gi­nal­sej­ren over Team Sky brag­te ik­ke Tejay van Gar­de­ren i gult, men be­kræf­te­de bil­le­det af den 26- åri­ge ame­ri­ka­ner som en se­ri­øs ud­for­drer. Og så­dan så man­den med Hol­lywood­kæ­ben og det bre­de smil og­så selv på sa­gen.

» Det he­le klik­ker for hol­det li­ge nu, og det bli­ver spæn­den­de at kom­me til Py­re­næ­er­ne og få en test af, hvor jeg selv står i bjer­ge­ne. Selv om det først er i Al­per­ne og tred­je uge, vi får det en­de­li­ge svar, « sag­de van Gar­de­ren, der er ble­vet me­re og me­re selv­be­vidst, som lø­bet er skre­det frem fra de før­ste nervø­se da­ge i Hol­land til det fran­ske.

På en ru­te, hvor kol­lek­ti­vet bå­de skul­le vi­se rå styr­ke og væ­re godt ka­li­bre­ret mand for mand, var ud­for­drin­ger­ne i hold­tids­kørs­len me­re ty­de­li­ge end i man­ge år. Til trods for, at 28 km ik­ke var no­gen skræm­men­de di­stan­ce, måt­te samt­li­ge hold smi­de ryt­ter­mæs­sig død­vægt un­der­vejs og el­lers ba­re hå­be på, at man kun­ne hol­de sam­men på den ob­liga­to­ri­ske hånd­fuld op ad den sid­ste, on­du­le­ren­de bak­ke.

Fuglsangs tand­s­æt

Jakob Fuglsangs blot­te­de tand­s­æt da Asta­nas fem mand kør­te over stre­gen, var og­så et høj­rødt sig­nal om, hvor­dan der var ble­vet kæm­pet og bak­set med bå­de sving, ku­pe­re­de styk­ker og et lar­men­de men­ne­ske­hav.

På bak­ken to km fra mål var det med tun­gen li­ge i mun­den at la­ve de skift, som er es­sen­sen af den spek­taku­læ­re di­sci­plin. Og med ot­te til ti­der me­get hårdt kør­te etaper i be­ne­ne i den før­ste fa­se af årets Tour de Fran­ce var der hold for hold hel­ler ik­ke det sæd­van­li­ge over­skud at gø­re godt med. El­ler og­så blev for­skel­len på de bed­ste og de næst­bed­ste skå­ret ud i fransk as­falt.

» Vi kør­te godt som hold, « vur­de­re­de en sta­kån­det Jakob Fuglsang ef­ter at væ­re kom­met i mål med end­nu et tidstab på kon­to­en til de ri­va­ler, Vin­cen­zo Ni­ba­li og den 30- åri­ge dan­sker nu skal til at kæm­pe med.

Asta­nas præ­sta­tion som hold be­trag­tet så el­lers ik­ke al­tid li­ge har­monisk og ho­mo­gen ud. Vin­cen­zo Ni­ba­li hav­de ty­de­lig­vis mest i be­ne­ne, når det gik opad og fik sendt rystel­ser nedad den ly­se­blå linje af team­kol­le­ger. Og det kon­tro­ver­si­el­le ka­sakh- kol­lek­tivs præ­sta­tion blev i no­gen grad præ­get af Mi­che­le Scar­po­ni og Di­mi­try Gruz­devs ma­ve­pro­ble­mer i de fo­re­gå­en­de da­ge.

Det er et træt felt, der nu kan smi­de stæn­ger­ne lidt opad og ny­de en hvi­le­dag, in­den Py­re­næ­er­ne by­der op til tre gan­ge bjerg- tango og lidt dø­de­dans og­så i fa­vo­rit­flok­ken.

Jakob Fuglsang blot­te­de tand­sæt­tet, da han og Asta­na­hold­kam­me­ra­ter­ne kryd­se­de mål­stre­gen på hold­tids­kørs­len i går, og blandt fa­vo­rit­ter­ne blev der kæm­pet til sid­ste sved­drå­be i den spek­taku­læ­re di­sci­plin.

Fo­to: Nils Meilvang, AFP

MANDAG 13. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.