AFRI­KA EL­SKER T

MTN- Qhu­be­ka skri­ver i dis­se da­ge hi­sto­rie som det før­ste afri­kan­ske hold

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - HIS- TOUR- ISK Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk MTN- QHU­BE­KA

Mads Kind­berg Ni­el­sen Tour de Fran­ce, tred­je eta­pe, Antwer­pen. For en sjæl­den gangs skyld er det ik­ke Team Sky el­ler Tin­koff- Saxos hold­bus­ser, der er det store til­løbs­styk­ke for jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer i start­by­en.

Det er der­i­mod det syd­afri­kan­ske hold MTN- Qhu­be­ka, der suger op­mærk­som­he­den. En grup­pe på 15- 20 lo­ka­le eri­tre­e­re er mødt op og ska­ber en kæm­pe fest om­kring det de­bu­te­ren­de hold. Man fø­ler det. Afri­ka er for al­vor kom­met til Tour de Fran­ce.

» Det er en stor drøm at ha­ve et afri­kansk hold med i lø­bet for før­ste gang. Det her er stort for al­le afri­ka­ne­re. Ik­ke ba­re for os fra Eri­trea, « for­tæl­ler til­sku­e­ren Si­mon Samu­el, mens han svin­ger et stort eri­trei­sk flag li­ge over cy­kel­hjel­me­ne på de pas­se­ren­de Tour- ryt­te­re.

» Vi har ven­tet på det her i lang, lang tid. « er me­get en­tu­si­a­sti­ske Jeg tror, at det er en sport, der ba­re vil vok­se og vok­se i Afri­ka - li­ge­som sporten for nog­le år si­den vok­se­de sig stor i Co­lom­bia. «

Hol­dets an­den Tour- eri­tre­er, Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not, nød al­le­re­de in­den den­ne som­mer stjer­ne­sta­tus i sit hjem­land. Da han kort in­den Tour- start fejre­de sit bryl­lup, var der over 3.000 gæ­ster – her­i­blandt fle­re af lan­dets mi­ni­stre.

Cy­kel­spor­tens frem­march i Afri­ka skyl­des blandt an­det, at man­den bag MTN- Qhu­be­ka, Doug Ry­der, un­der mot­to­et ’ Bi­cyc­les chan­ge li­ves’ har ud­delt over 50.000 cyk­ler i Sydafrika og Rwan­da.

Store ta­len­ter

Jens Zem­ke er ik­ke overrasket over, at Afri­ka på re­kord­tid har ta­get cy­kel­spor­ten til sig.

» Man­ge afri­ka­ne­re har en kær­lig­hed for ud­hol­den­heds­sport – se ba­re hvor stort ma­ra­ton er i fle­re afri­kan­ske lan­de. Og ud fra kro­p­s­struk­tur er de afri­kan­ske cy­kel­ryt­te­re store ta­len­ter – især i for­hold til at kla­re sig godt i bjer­ge­ne, « si­ger ty­ske­ren, in­den han dog un­der­stre­ger, at de afri­kan­ske ta­len­ter og­så står over for store ud­for­drin­ger.

» Cykling er ik­ke det sam­me som ma­ra­ton­løb. I cykling er an­dre ting – så­som ik­ke at væ­re ban­ge for vej­en, at væ­re tek­nisk god og kun­ne hånd­te­re for­skel­li­ge vej­r­for­hold – vig­ti­ge. He­le de­res livs­stil skal om­stil­les til cykling. Så der ven­ter et stort ar­bej­de for­u­de. «

Det er Mer­hawi Ku­dus med på, og han har al­le­re­de i Tou­rens før­ste halv­del haft fle­re mø­der med det om­skif­te­li­ge eu­ro­pæ­i­ske vejr. Men det har ik­ke for­skræk­ket den lil­le ryt­ter. Han har tvær­ti­mod få­et blod på tan­den.

» Jeg el­sker at væ­re her. Jeg tror fak­tisk, at vi en dag vil se en afri­ka­ner vin­de Tour de Fran­ce. Må­ske bli­ver det mig? Hvor­for ik­ke? Haha. «

HOL­DET I TOUR DE FRAN­CE:

211. Ed­vald Boas­son Ha­gen ( N) 212. Step­hen Cum­m­ings ( GB) 213. Ty­ler Fer­rar ( USA) 214. Ja­cques Jan­se Van Rens­burg ( SA) 215. Re­i­nardt Jan­se Van Rens­burg ( SA) 216. Mer­hawi Ghe­bre­med­hin Ku­dus ( ERI) 217. Lou­is Me­intjes ( SA) 218. Ser­ge Pauwels ( B) 219. Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not ( ERI)

N ( Nor­ge), GB ( Stor­bri­tan­ni­en), SA ( Sydafrika), ERI ( Eri­trea), B ( Bel­gi­en)

FOR­KOR­TEL­SER:

MANDAG 13. JULI 2015

Tour de Fran­ce er ble­vet et hit i Afri­ka. Hel­te­ne er blandt an­dre Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not ( i den prik­ke­de bjerg­trø­je) og Mer­hawi Ku­dus.

Fo­to: Nils Meilvang/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.