’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Mer­hawi Ku­dus

Jeg blev ba­re så stolt og lyk­ke­lig over, at vi kun­ne få lov til at skri­ve hi­sto­rie. At væ­re det før­ste afri­kan­ske hold i Tour de Fran­ce

Hol­det blev op­ret­tet i 2007, men op­nå­e­de først i 2013 sta­tus som et of­fi­ci­elt pro­fes­sio­nelt UCI- hold. Og to år se­ne­re – 14. ja­nu­ar 2015 – åb­ne­de Tour de Fran­ce for før­ste gang no­gen­sin­de dø­ren op for et afri­kansk hold.

En fan­ta­stisk dag, hu­sker Mer­hawi Ku­dus, der er den ene af to Eri­trea- ryt­te­re på MTNs Tour- hold.

» Jeg blev ba­re så stolt og lyk­ke­lig over, at vi kun­ne få lov til at skri­ve hi­sto­rie. At væ­re det før­ste afri­kan­ske hold i Tour de Fran­ce. Det var fan­ta­stisk, « be­ret­ter den 21- åri­ge ryt­ter, der er fel­tets yng­ste mand.

He­le Afri­ka er straks hop­pet med på Tour- vog­nen. Det for­tæl­ler MTN Qhu­be­kas ty­ske sport­s­di­rek­tør, Jens Zem­ke.

» Tour de Fran­ce bli­ver tv- trans­mit­te­ret di­rek­te i 42 afri­kan­ske lan­de, så det vi­ser lidt, hvor stor in­teres­sen er der­ne­de, « si­ger Zem­ke og fort­sæt­ter:

» Vi ar­bej­der på at få fanska­ren til at vok­se i Afri­ka. Og som du kan se, er der rig­tig man­ge syd­afri­kan­ske og eri­trei­ske flag ude på ru­ten. Folk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.