’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

I øje­blik­ket er det stør­ste pro­blem i Afri­ka, at de kæm­per med in­fra­struk­tu­ren i form af ve­je­nes kva­li­tet. De er man­ge ste­der ik­ke rig­tigt til at træ­ne på. Ud­sty ret og for­bun­de­ne er og­så nog­le ste­der no­get rod. Man­ge ste­der er det ’ Det vil­de ve­sten’, men jeg ser store mu­lig­he­der for ud­vik­ling i frem­ti­den

Chris Froo­me om afri­kansk cy­kel­sport

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.