Kom­men­tar Bag­holds­an­greb á la Pan­ta­ni står for dø­ren

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

SVE­DEN AF PAN­DEN. Pyha. Så nå­e­de vi igen­nem den før­ste fa­se af Tour de Fran­ce. Og når en til­trængt hvi­le­dag er over­stå­et, kan vi ta­ge fat på de før­ste rig­ti­ge slag i Py­re­næ­er­nes tak­ke­de topo­gra­fi .

Det bli­ver for­hå­bent­lig li­ge så spek­taku­lært og me­dri­ven­de, som de før­ste ni etaper har væ­ret. Vi har i mod­sæt­ning til sid­ste år ik­ke mi­stet en ene­ste af de store for­hånds­fa­vo­rit­ter. Fak­tisk har ’ De Fi­re Store’ vel få­et sel­skab af den fem­te mand i skik­kel­se af Tejay van Gar­de­ren, så der er sta­dig mas­ser af dy­na­mit og dy­na­mik tilbage i lø­bet. CHRIS FROO­ME LIG­NER en mand, der er på vej til at gen­ta­ge tri­um­fen fra 2013. Men det bli­ver ik­ke i sam­me trom­len­de stil som den­gang, da han sty­re­de lø­bet og hav­de fat i stru­ben og klok­ke­spil­let på si­ne nær­me­ste kon­kur­ren­ter.

Hver­ken Team Sky el­ler kap­ta­j­nen er læn­ge­re så su­veræ­ne som for to år si­den. Dels for­di de an­dre hold har få­et in­korpo­re­ret en del af de mar­gi­na­le for­bed­rin­ger i bå­de tek­nik og træ­nings­me­to­dik, der gav de sort­klæd­te Je­di- rid­de­re et for­spring. Dels for­di mod­stan­den i 2015- ud­ga­ven gan­ske en­kelt er af en helt an­den ka­li­ber.

Ni­ba­li var fra­væ­ren­de for to år si­den eft er at ha­ve vun­det Giro d’Ita­lia, Con­ta­dor var ved si­den af sig selv det me­ste af året, og Qu­in­ta­na var en grøn de­butant, der mest af alt skul­le læ­re – og gjor­de det. SELV OM TEJAY van Gar­de­ren på pa­pi­ret har et mi­nus på 12 se­kun­der til man­den i gult, er Nairo Qu­in­ta­na i min op­tik den vær­ste ri­val. Han er den ene­ste, der kan kla­tre med den fl yv­ske let­hed, der skal til for at sen­de lø­bet i alarm­til­stand og pa­nik. Og så er det værd at be­mær­ke, hvor­dan Qu­in­ta­na har væ­ret en diskret skyg­ge­ek­si­stens i lø­bet.

Ti­den er – hel­dig­vis – ble­vet en an­den, si­den det skan­da­le­mart­re­de Tour de Fran­ce i 1998. Og man skal væ­re forsigtig med at ta­ge ved læ­re af et løb, hvor po­li­tira­zzi­a­er og pa­ra­noia hangt tungt over fel­tet.

På grund af Festi­na- skan­da­len og dens im­pli­ka­tio­ner blev der før start­skud­det i Dublin og si­den­hen sagt far­vel til nav­ne som Ri­chard Vi- renque, Alex Zül­le og Lau­rent Ja­la­bert og de­res respek­ti­ve hold. Det var en am­pu­te­ret og far­ce­præ­get aff ære. AL­LI­GE­VEL ER DET værd at tæn­ke på, hvor­dan Marco Pan­ta­ni greb lø­bet an. Nær­mest fl eg­ma­tisk ugi­de­ligt og op­gi­ven­de. Sik­kert in­ti­mi­de­ret af tan­ken om at bli­ve ta­get på fersk ger­ning med epo- am­pul­ler i ba­ga­gen. Men al­li­ge­vel.

Pan­ta­ni ind­led­te Tour de Fran­ce det år med at bli­ve nr. 181 ud af 189 star­ten­de på pro­lo­gen. På den før­ste lange en­kelt­start var han fi re mi­nut­ter lang­som­me­re end Jan Ul­l­rich. Men så be­gynd­te ’ Pira­ten’ det togt, der skul­le en­de med en af de mest dra­ma­ti­ske klas­se­mentskol­bøt­ter i mo­der­ne tid.

Eft er Py­re­næ­er­ne, hvor man li­ge­som i år hav­de af­slut­ning på den lum­sk ir­re­gu­læ­re Pla­teau de Beil­le, var Pan­ta­ni sta­dig tre mi­nut­ter eft er ’ Der Jan’. Men det var nok til at gi­ve Pan­ta­ni fær­ten af kri­stent blod og mod på at om­styr­te lø­bets lo­gik. Anar­ki­stisk og fan­de­ni­voldsk. NAIRO QU­IN­TA­NA VIL kun­ne bru­ge den om­fangs­ri­ge Tour

MANDAG 13. JULI 2015 de Fran­ce- ro­ad­book som god­nat­læs­ning og drøm­me sødt om de kom­men­de tre etaper. Her skal der fl æskes af det for­spring, Chris Froo­me har sik­ret sig på den mest kom­plet­te op­træ­den, vi end­nu har set fra den el­lers uor­to­dok­se og lang­lem­me­de Sky- kap­ta­jn.

Qu­in­ta­na vil gø­re klogt i at kig­ge på det epi­ske dra­ma, der i 1998 kom til at ko­ste Jan Ul­l­rich sej­ren. På en stor fejl ved ik­ke at ifø­re sig no­get så ob­liga­to­risk som en vind­vest på en is­nen­de ned­kør­sel fra Ga­li­bi­er. Men og­så på den evigt lu­ren­de spej­den efer mu­lig­he­der, der præ­ge­de en op­portu­nist som Pan­ta­ni.

Vi har sta­dig til go­de at se Nairo Qu­in­ta­na smi­de ma­sken og mel­de sig ind i lø­bet som en re­el ud­for­drer af an­det end navn. Men det kom­mer – og det er be­stemt in­gen ulem­pe for Qu­in­ta­na, at en stolt vovepels som Ni­ba­li el­ler en uku­e­lig kri­ger som Al­ber­to Con­ta­dor vil ind­gå i en uhellig al­li­an­ce. Med bag­holds­an­greb i stil med en sa­lig­hed som Marco Pan­ta­ni.

Nairo Qu­in­ta­na kan i du­el­len med Chris Froo­me og de an­dre fa­vo­rit­ter gø­re som Marco Pan­ta­ni ( her­un­der) i 1998, da ita­li­e­ne­ren ’ stjal’ en sik­ker Tour- sejr fra Jan Ul­l­rich. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.