AF­VI­SER FY­RING

Bjar­ne Ri­is bad selv om at få lov til at for­la­de Tin­koff- Saxo, da han og Oleg Tin­ko­vs ve­je skil­tes i marts, hæv­der han

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - GEN­MÆ­LE Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Der har væ­ret spe­ku­le­ret me­get, si­den Bjar­ne Ri­is i marts for­lod sit livs­værk, cy­kel­hol­det Tin­koff- Saxo. Nu løf­ter han for før­ste gang selv lidt af slø­ret for, hvad der ud­spil­le­de sig bag de ned­rul­le­de gar­di­ner i hold­bus­sen.

Over for TV2 for­kla­rer Bjar­ne Ri­is, at han og hol­de­jer Oleg Tin­kov til sidst blev så ue­ni­ge om kur­sen for hol­det, at en dansk exit var ene­ste mu­lig­hed.

» Jeg vil ik­ke gå ind i de­tal­jer, for det ser jeg ik­ke no­gen grund til. Men der er ik­ke no­gen tvivl om, at vi har væ­ret ue­ni­ge om nog­le ting, og til sidst måt­te jeg si­ge stop og si­ge, at det skul­le væ­re uden mig, « si­ger Bjar­ne Ri­is.

Der­med af­vi­ser Ri­is, at han blev fy­ret. No­get, som Oleg Tin­kov el­lers hårdnak­ket har holdt fast i.

» Jeg har fy­ret Ri­is, for­di han fak­tisk ik­ke la­ve­de no­get til sidst, « skrev Oleg Tin­kov i april i et blo­gind­læg på Cyclings­news. com.

» Jeg ved, der har væ­ret man­ge spe­ku­la­tio­ner. Men jeg er ik­ke ble­vet fy­ret. Jeg har bedt om at få lov til at gå, og så har vi fun­det en løs­ning på det, « si­ger han til TV2.

Drå­ben

Bjar­ne Ri­is be­kræf­ter sam­ti­dig, at det var un­der det ita­li­en­ske eta­pe­løb Tir­renoAdri­a­ti­co, at der for al­vor op- stod pro­ble­mer mel­lem ham og Tin­kov. Han vil­le dog ik­ke sva­re nær­me­re på, præ­cis hvad der var sket.

Fle­re kil­der har dog tid­li­ge­re for­talt BT, at pro­ble­mer­ne op­stod, da Bjar­ne Ri­is af­te­nen før start­skud­det til lø­bet var ta­get på re­stau­rant­be­søg i ven­ners lag. Den mid­dag skul­le vi­se sig at bli­ve fa­tal for Ri­is’ vi­de­re sam­ar­bej­de med hol­de­jer Oleg Tin­kov.

Hvad Ri­is nem­lig ik­ke vid­ste, var, at den ex­cen­tri­ske rus­ser – iføl­ge BTs op­lys­nin­ger – kom på uan­meldt be­søg i Ita­li­en sam­me af­ten for blandt an­det at ta­le med sin le­den­de sport­s­di­rek­tør om det vig­ti­ge eta­pe­løb. Men Tin­kov måt­te ven­te for­gæ­ves til ud på nat­ten, før Ri­is duk­ke­de op.

Det blev iføl­ge BTs op­lys­nin­ger mødt med stor rus­sisk fru­stra­tion, og da Ri­is se­ne­re i eta­pe­lø­bet næg­te­de at sæt­te sig som sport­s­di­rek­tør i hol­dets før­ste bil i kor­te­gen, var ska­den uop­ret­te­lig.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få Oleg Tin­ko­vs kom­men­tar til Ri­is’ ud­læg­ning.

Der var en­gang, da alt var fryd og gam­men mel­lem Oleg Tin­kov ( tv.) og Bjar­ne Ri­is. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.