49 MIO. PUND STER­LING

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - VILD HAN­DEL Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Fo­to: EPA

En sand trans­fer­far­ce nær­mer sig ef­ter­hån­den sin konklusion.

Ef­ter læn­ge­re tids tov­træk­ke­ri er Li­ver­pools 20- åri­ge lands­holdspro­fil Ra­he­em Ster- ling tæt på et skif­te til Man­che­ster Ci­ty for 49 mio. pund ( cir­ka 510 mio. kr.), hvil­ket gør ham til den ni­en­de­dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de.

I går mor­ges kom det frem, at Ster­ling al­li­ge­vel ik­ke tog med på Li­ver­pools Asi­en- tur. En tur, han var ble­vet tvun­get med på, ef­ter at han i før­ste om­gang hav­de næg­tet som led i si­ne be­stræ­bel­ser på at pres­se et skif­te igen­nem.

Se­ne­re kom det frem, at Man- che­ster Ci­ty og Liverpool lå i kon­kre­te for­hand­lin­ger om et salg. Og i af­tes be­ret­te­de fle­re bri­ti­ske me­di­er – her­i­blandt BBC og Sky – at Liverpool er ble­vet enig med Ci­ty om en pris. Der­med mang­ler kun de per­son­li­ge for­hand­lin­ger og det ob­liga­to­ri­ske læ­ge­tjek.

Bud­det på 49 mio. pund var det tred­je, Man­che­ster Ci­ty af­gav på Ster­ling, der i for­å­ret tak­ke­de nej til at for­læn­ge med Liverpool.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.