GLEM DET!

Claus Hjort af­vi­ser FOA- for­slag om tid­li­ge­re pen­sion

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PEN­SION

Der bli­ver næp­pe rok­ket ved pen­sions­al­de­ren for folk i fag med man­ge års hårdt fy­sisk ar­bej­de.

Som led i en om­fat­ten­de plan mod ulig­hed i det dan­ske sam­fund fo­re­slår fag­for­bun­det FOA, at fag­grup­per med kort el­ler in­gen ud­dan­nel­se skal kun­ne træk­ke sig tid­li­ge­re tilbage fra ar­bejds­mar­ke­det end fag­grup­per med lange, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Men fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) af­vi­ser blankt for­bun­dets idé.

’ Der er en bred aft ale om vil­kå­re­ne for pen­sions­al­der med vi­de­re. Den aft ale har re­ge­rin­gen na­tur­lig­vis tænkt sig at respek­te­re,’ si­ger han i en skrift lig ud­ta­lel­se til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Det var den tid­li­ge­re VKre­ge­ring, Dansk Fol­ke­par­ti og De Ra­di­ka­le, der i 2011 ind­gik en aft ale om, at eft er­lønsal­de­ren eft er pla­nen hæ­ves til 62 år i 2017, mens pen­sions­al­de­ren hæ­ves til 67 år i 2022.

Lange ud­dan­nel­ser

Iføl­ge FOA- for­mand Den­nis Kri­sten­sen skal pen­sions­al­de­ren diff eren­ti­e­res for at mind­ske ulig­he­den på et ar­bejds­mar­ked, hvor højtud­dan­ne­de oft e er re­la­tiv kort tid på ar­bejds­mar­ke­det på grund af de­res læn­ge­re­va­ren­de stu­di­er.

» Hvis man hæ­ver pen­sions­al­de­ren for al­le, for­di man kig­ger på Dan­mark som gen­nem­snit, over­ser man de enor­me for­skel­le på at væ­re godt og skidt stil­let øko­no­misk. Der er alt­så for­skel på at ha­ve en lang uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se og væ­re kom­met sent ind på ar­bejds­mar­ke­det, og at ha­ve en kort ud­dan­nel­se og væ­re kom­met tid­ligt i ar­bej­de, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen.

Neds­lid­ning

For­sla­get bli­ver ik­ke bak­ket op af dem med vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser.

For­mand Lisa Herold Fer­bing fra Djøf, juri­ster­ne og øko­no­mer­nes for­bund, på­pe­ger, at man godt kan ha­ve haft et hårdt ar­bejds­liv, selv om man har til­bragt det i en kon­tor­stol frem for i en fa­briks­hal el­ler på ple­je­hjem­met.

I ste­det bør der væ­re en ge­ne­rel dis­kus­sion om, hvor­vidt neds­lid­te dan­ske­re i det he­le ta­get har de rig­ti­ge mu­lig­he­der for at stop­pe på ar­bejds­mar­ke­det før tid, me­ner hun.

’ Det in­ter­es­san­te i dis­kus­sio­nen er, om mu­lig­he­der­ne for at træk­ke sig tilbage før tid er go­de nok, uan­set om neds­lid­nin­gen skyl­des et hårdt fy­sisk el­ler psy­kisk be­la­sten­de job,’ si­ger Lisa Herold Fer­bing i en skrift lig kom­men­tar og på­pe­ger, at stress er et til­ta­gen­de pro­blem for folk med mel­lem­lan­ge el­ler lange vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser.

Claus Hjort vil fort­sæt­te den nu­væ­ren­de pen­sions­ord­ning. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.