Sosu’er før på pen­sion

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup og Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KOR­TE UD­DAN­NEL­SER

Sosu- as­si­sten­ter, fa­briks­ar­bej­de­re og ren­gø­rings­folk skal ha­ve lov til at træk­ke sig tid­li­ge­re tilbage fra ar­bejds­mar­ke­det end læ­ger og juri­ster.

Kortud­dan­ne­de el­ler ufag­lær­te le­ver nem­lig ge­ne­relt kor­te­re end folk med lange vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, og der­for bør de og­så tid­li­ge­re kun­ne gå i gang med de­res ar­bejds­frie al­der­dom, me­ner fag­for­bun­det FOA.

Den la­ve­re pen­sions­al­der for kortud­dan­ne­de er blot et i en lang ræk­ke for­slag fra FOA, der skal mind­ske ulig­he­den i sam­fun­det. Og en diff eren­ti­e­ret fol­ke­pen­sions­al­der vil da og­så kun­ne ska­be me­re lig­hed, vur­de­rer pro­fes­sor eme­ri­tus Flem­m­ing Ib­sen fra Cen­ter for Ar­bejds­mar­keds­forsk­ning på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Hvis man med lig­hed me­ner, at folk skal ha­ve lov til at op­le­ve en al­der­dom uden ar­bej­de på ri­me­li­ge øko­no­mi­ske vil­kår, så kan det da ska­be stør­re lig­hed. Det er der in­gen tvivl om, « fast­slår han og ud­dy­ber:

» Vi ved jo fra mas­ser af un­der­sø­gel­ser, at spe­ci­elt mænd med kor­te ud­dan­nel­ser har et me­get dår­li­ge­re hel­bred end folk med lange vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, og de dør tid­li­ge­re. «

Men selv om Flem­m­ing Ib­sen godt kan se for­nuft i for­sla­get, me­ner han dog, det er for smalt at kig­ge på ud­dan­nel­se som ene­ste kri­te­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.