Op­gør med en syg græsk kul­tur

ME­NER

BT - - DEBAT -

Eft er 17 ti­mers for­hand­lin­ger i Bruxel­les fi k græker­ne i går en ud­strakt hånd fra EU. End­nu en af slagsen. Red­nings­pak­ken - el­ler sna­re­re spæn­de­trøj­en - skal hol­de Græken­land in­den for eu­ro­en. Væk fra ban­kerot. Aft alen, som de 19 eu­ro- lan­des stats- og re­ge­rings­che­fer har nik­ket ja til, be­ty­der, at man er vil­lig til at lå­ne Græken­land pen­ge, hvis lan­det til gen­gæld op­fyl­der en ræk­ke skrap­pe krav. Pri­sen for græker­ne er, at de hår­de re­for­mer skal ved­ta­ges al­le­re­de i mor­gen. I så fald er der bl. a. skat­testig­nin­ger, ar­bejds­mar­keds­re­for­mer og nye pen­sions­reg­ler i ven­te for græker­ne. DE SE­NE­STE UGER har de­mon­stre­ret, at sam­men­hol­det i EU­fa­mi­li­en er un­der vold­somt pres. Vil­lig­he­den til at hjæl­pe det græ­ske fa­mi­lie­med­lem har ik­ke væ­ret li­ge stor he­le vej­en rundt om for­hand­lings­bor­det. Det for­står man godt. For en­hver stats- og re­ge­rings­chef gæl­der, at hvad der for­sva­res, skal kun­ne for­kla­res. Og­så på hjem­me­ba­nen. NU ER DET op til pre­mi­er­mi­ni­ster Tsi­pras at vi­se de øv­ri­ge eu­ro- lan­de, at Græken­land vil leve op til aft alen. Det hand­ler om øko­no­mi, og det hand­ler om til­lid og tro­vær­dig­hed. Og så hand­ler det om at æn­dre en syg kul­tur. I da­gens BT og Ber­ling­s­ke for­tæl­ler en græsk kvin­de om sit ar­bej­de med at do­ku­men­te­re ud­bre­del­sen af be­stik­kel­se. Og om det tragi­ske i, at næ­ste ge­ne­ra­tion nær­mest op­læ­res i kor­rup­tion, for­di ’ be­stik­kel­se er ung­dom­mens før­ste skridt ind i vok­sen­li­vet’.

Kvin­den har ind­sam­let tu­sin­der af ek­semp­ler på, hvor­dan græker­ne be­stik­ker off ent­ligt an­sat­te bl. a. for at slip­pe bil­li­ge­re i skat og for at få læ­ge­hjælp. At hæ­der­li­ge læ­ger sam­ti­dig om­ta­les som ’ hel­ge­ner’ af nog­le græke­re, un­der­stre­ger, hvil­ket morads lan­det be­fi nder sig i. Det si­ger no­get om, ’ hvor langt ud vo­res land er kom­met’, som kvin­den ud­tryk­ker det. Så sandt. Op­ryd­nings­ar­bej­det kan be­gyn­de. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.