Græsk af­ta­le v

Bå­de græ­ske Tsi­pras og ty­ske Mer­kel var ved at ud­van­dre fra ma­ra­ton- for­hand­lin­ger­ne, in­den en kom på plads

BT - - NYHEDER - Jakob Us­sing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TOP­MØ­DE

Da de 19 stats- og re­ge­rings­che­fer fra eu­ro­lan­de­ne mød­tes søn­dag ef­ter­mid­dag hav­de EU- præ­si­dent Do­nald Tusk en plan for, hvor­dan et kom­pro­mis i sid­ste øje­blik kun­ne kom­me på plads.

Men tin­ge­ne gik ik­ke som ven­tet, og iføl­ge en kil­de tæt på for­hand­lin­ger­ne var så­vel den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras som Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel ved at for­la­de for­hand­lin­ger­ne først på mor­ge­nen.

Fra be­gyn­del­sen stod det klart, at ud­ka­stet fra fi­nans­mi­ni­stre­ne i eu­ro­grup­pen var alt for ufær­digt til at dan­ne grund­lag for en hur­tig af­ta­le. Ik­ke mindst mu­lig­he­den for en ’ mid­ler­ti­dig exit’ fra eu­ro­en blev straks skrin­lagt, for­di al fo­kus skul­le sæt­tes ind på et kom­pro­mis.

Og­så An­gela Mer­kel sig­na­le­re­de fra før­ste fløjt et kom­pro­mis som må­let, selv om we­e­ken­dens ud­ta­lel­ser fra blandt an­det Tys­klands fi­nans­mi­ni­ster Wol­f­gang Schäub­le hav­de skabt usik­ker­hed om, hvor­vidt Tys­kland re­elt øn­ske­de at be­hol­de Græken­land i eu­ro­en.

To sned­ke­re og to mod­stan­de­re

Al­le­re­de ef­ter den før­ste bor­d­run­de med de 19 stats- og re­ge­rings­che­fer tog EU- præ­si­dent Do­nald Tusk det før­ste mø­de med Tsi­pras, Mer­kel og Frank­rigs præ­si­dent François Hol­lan­de. Alt sam­men helt ef­ter pla­nen. Firklø­ve­ret Tusk, Tsi­pras, Mer­kel og Hol­lan­de var de fi­re, der skul­le fin­de det af­gø­ren­de gen­nem­brud. Tusk og Hol­lan­de som kom­pro­mis­sned- ker­ne og Tsi­pras og Mer­kel som de to par­ter, der skul­le be­væ­ge sig.

Men det end­te med, at Do­nald Tusk he­le tre gan­ge måt­te af­bry­de mø­det med al­le 19 stats- og re­ge­rings­che­fer for at dis­ku­te­re mu­li­ge kom­pro­mi­ser med Tsi­pras, Mer­kel og Hol­lan­de samt i an­dre min­dre for­ma­ter.

Ro på bags­mæk­ken

De to før­ste ses­sio­ner hand­le­de især om de hår­de re­for­mer, som det græ­ske par­la­ment al­le­re­de skal lov­gi­ve om på ons­dag. Den an­den ses­sion tog he­le fi­re ti­mer, blandt an­det for­di Tsi­pras man­ge gan­ge måt­te rin­ge hjem til så­vel kri­ti­ske med­lem­mer af sin egen Sy­riza- al­li­an­ce som til re­ge­rings­part­ne­ren De Uaf­hæn­gi­ge Græke­re for he­le ti­den at sik­re mu­lig­hed for at få re­for­mer­ne stemt igen­nem i det græ­ske par­la­ment på ons­dag.

De man­ge ti­mer, hvor de øv­ri­ge stats- og re­ge­rings­che­fer ba­re ven­te­de og ven­te­de i lø­bet af nat­ten, var ved at få fle­re til at ta­ge hjem, men de blev dog. Og al­le 19 sat­te sig sam­men igen midt på nat­ten om­kring kl. 4, hvor sel­ve re­form­de­len nu var på plads med Tsi­pras’ ac­cept.

To enor­me kna­ster

To store pro­ble­mer ude­stod dog sta­dig, nem­lig in­vol­ve­rin­gen af Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF) samt kon­struk­tio­nen af den pri­va­ti­se­rings­fond, som den græ­ske stat skal over­fø­re en mas­se ak­ti­ver til – som hav­ne og luft­hav­ne – med hen­blik på at rej­se op mod 50 mil­li­ar­der eu­ro. De pen­ge skal på sigt bru­ges til at be­ta­le kre­di­to­rer­ne tilbage.

Tsi­pras vil­le helst ha­ve en ny hjæl­pe­pak­ke uden in­vol­ve­ring af IMF, for­di IMF om no­gen har stå­et for re­form­pi­sken de se­ne­ste fem år. Blandt an­det de hår­de pen­sions­re­for­mer, som Græken­land nu skal iværk­sæt­te, er i den grad sig­ne­ret IMF.

Men det stod hur­tigt klart, at Tsi­pras var helt ale­ne her, og eu­ro­lan­de­nes red­nings­fond ESM slår og­så fast i sin trak­tat, at IMF skal med, hvis man skal ha­ve ad­gang til hjælp fra ESM.

I ste­det sat­te Tsi­pras alt ind på at und­gå en yd­my­gel­se med pri­va­ti­se­rings­fon­den. I op­læg­get skul­le den ha­ve hjem­sted hos ESM i Luxem­bourg, og der­med skul­le ak­ti­ver i prin­cip­pet foræ­res til en fond i et an­det land. En yd­my­gel­se, som Tsi­pras al­drig vil­le kun­ne sæl­ge der­hjem­me – og hel­ler ik­ke kun­ne ac­cep­te­re selv.

Des­u­den kræ­ve­de Mer­kel og det store fler­tal af eu­ro­lan­de­ne, at der skul­le til­fø­res ak­ti­ver til pri­va­ti­se­rings­fon­den, der kun­ne ska­be en vær­di på enor­me 50 mil­li­ar­der eu­ro, el­ler næ­sten en fjer­de­del af lan­dets brut­to­na­tio­nal­pro­dukt. Og al­le pen­ge­ne skul­le gå til at be­ta­le gæld tilbage til eu­ro­lan­de­ne på sigt.

Tsi­pras næg­te­de. Pri­va­ti­se­rings­fon­den skul­le hø­re hjem­me i Græken­land, og nog­le af de man­ge mil­li­ar­der skul­le bru­ges til vækst­frem­men­de in­ve­ste­rin­ger i Græken­land i ste­det.

Und­gik to­tal yd­my­gel­se

Tilbage i en­rum med Tusk og Hol­lan­de tru­e­de bå­de Tsi­pras og Mer­kel beg­ge ved 6- ti­den med at gå fra for­hand­lin­ger­ne, for­di der ik­ke kun­ne fin­des en løs­ning på pri­va­ti­se­rings­fon­den. Do­nald Tusk fik dem dog over­talt til at bli­ve, og fle­re an­dre blev in­vol­ve­ret i at fin­de en løs­ning på pro­ble­met.

Iføl­ge Portu­gals pre­mi­er­mi­ni­ster Pedro Pas­sos Co­el­ho var det ham, som fandt den gyld­ne løs­ning. Fi­nan­ci­al Ti­mes be­ret­ter i hvert fald, at Co­el­ho for­tæl­ler, at han fo­re­slog, at 25 mil­li­ar­der eu­ro fra pri­va­ti­se­rings­fon­den på sigt skul­le bru­ges til at be­ta­le den kom­men­de re­ka­pi­ta­li­se­ring af de græ­ske ban­ker tilbage, mens de sid­ste 25 mil­li­ar­der eu­ro dels skul­le bru­ges til at be­ta­le lån tilbage, dels til vækstin­ve­ste­rin­ger.

Og net­op så­dan end­te det, og bå­de Mer­kel og Tsi­pras fik der­med en løs­ning, som de beg­ge med en vis be­ret­ti­gel­se kan sæl­ge der­hjem­me. Mer­kel har med pri­va­ti­se­rings­fon­den på 50 mil­li­ar­der eu­ro få­et et ar­gu­ment for, at man nu får me­get me­re styr over Græken­lands ak­ti­ver og der­med mu­lig­he­den for at få si­ne pen­ge igen. Tsi­pras und­gik den to­ta­le yd­my­gel­se og kan fast­hol­de, at der er ta­le om en græsk pri­va­ti­se­rings­fond, samt at nog­le af mil­li­ar­der­ne skal gå til at ska­be vækst i Græken­land.

Før­ste test på ons­dag

Klok­ken lidt i ni mandag mor­gen kun­ne Do­nald Tusk så med­dele, at der var enig­hed om en af­ta­le ef­ter he­le 17 ti­mers top­mø­de for eu­ro­lan­de­ne – det hidtil læng­ste top­mø­de for eu­ro­lan­de­ne no­gen­sin­de.

Rø­gen fra for­hand­lings­lo­ka­ler­ne er dog ik­ke hvid end­nu. Der er ta­le om en af­ta­le, som dan­ner grund­lag for at ind­le­de for­hand­lin­ger om et nyt hjæl­pe­pro­gram, hvis el­lers Græken­land gen­nem­fø­rer en ræk­ke me­get præ­ci­se og hår­de krav.

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Før­ste test står på ons­dag, når det græ­ske par­la­ment skal ved­ta­ge lov­giv­ning, der skal sæt­te gang i nog­le hår­de og om­fat­ten­de re­for­mer. Man­ge fle­re test føl­ger i de kom­men­de uger, og Græken­land er der­for end­nu ik­ke med sik­ker­hed red­det som eu­ro­land.

Le­der si­de 4

Det lyk­ke­des i lø­bet af nat­tens ben­hår­de top­mø­de for EU- præ­si­dent Do­nald Tusk og Frank­rigs præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de at ha­le en yd­my­get Ale­xis Tsi­pras og en stål­sat An­gela Mer­kel tilbage til for­hand­lings­bor­det og i sid­ste en­de at red­de et kom­pro­mis i land, som skal dan­ne grund­lag for for­hand­lin­ger om nye hjæl­pe­pak­ker – hvis græker­ne be­står en ræk­ke test. Det er for tid­ligt at ny­de kaf­fen. Fo­tos: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.