S: Vi kan læ­re græker­ne no­get om skat

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SY­STE­M­EKS­PORT

Det er glæ­de­ligt, at man­da­gens af­ta­le mel­lem det kri­se­ram­te Græken­land og lan­dets kre­di­to­rer læg­ger op til re­for­mer af det græ­ske skat­te­sy­stem.

Så­dan ly­der kom­men­ta­ren fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes EU- par­la­men­ta­ri­ker Jep­pe Ko­fod, der me­ner, at Dan­mark bør stille med eks­pertvi­den på skat­te­o­m­rå­det:

» Pro­ble­met er jo, at den sor­te øko­no­mi i Græken­land er enorm. Alt for man­ge ind­tæg­ter smy­ger sig uden om de græ­ske myn­dig­he­der, for­di man ik­ke har et kil­de­skat­te­sy­stem, som vi ken­der det fra Dan­mark. Især de mest velstil­le­de er me­get kre­a­ti­ve, når det kom­mer til at und­dra­ge skat, « si­ger Jep­pe Ko­fod i en pres­se­med­del­el­se og ud­dy­ber:

» Jeg for­står, at man i af­ta­len og­så ta­ler om tek­nisk as­si­stan­ce til Græken­land. Her kun­ne Dan­mark pas­sen­de til­by­de hjælp til at op­byg­ge et helt nyt skat­te­sy­stem. «

Man­da­gens af­ta­le med Græken­land faldt på plads ef­ter godt 17 ti­mers for­hand­lin­ger og in­de­hol­der ud­over en re­form af skat­te­sy­ste­met og­så en re­form af pen­sions­sy­ste­met. Sam­ti­dig skal der op­ret­tes en fond, som den græ­ske stat skal over­fø­re en ræk­ke ak­ti­ver til, der i sid­ste en­de skal re­sul­te­re i ny ka­pi­tal til de græ­ske ban­ker og gælds­af­vik­ling.

Hø­ster som han har så­et

Jep­pe Ko­fod fin­der det po­si­tivt, at der er tænkt på øko­no­misk vækst i af­ta­len, men kri­ti­se­rer den græ­ske re­ge­rings for­hand­lings­tak­tik.

» Tsi­pras ( den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, red.) hø­ster, som han har så­et. Han er kom­met til mag­ten på at bil­de sin be­folk­ning ind, at man kun­ne gø­re sig så be­svær­lig over for de øv­ri­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de, at man til sidst vil­le få det, som man vil­le. Men det ene­ste, han har for­må­et, er at dri­ve sit land ud på fal­lit­tens rand, og der­med er han nu nødt til at ac­cep­te­re end­nu skrap­pe­re krav end før, « be­to­ner EU- par­la­men­ta­ri­ke­ren.

In­den på ons­dag skal græker­ne ved­ta­ge ræk­ken af re­for­mer, som eu­ro­lan­de­nes par­la­men­ter ef­ter­føl­gen­de skal god­ken­de. Først der­ef­ter ind­le­des for­hand­lin­ger­ne om en ny hjæl­pe­pak­ke til det kri­se­ram­te land.

Jep­pe Ko­fod, der si­den 2014 har re­præ­sen­te­ret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i EU, me­ner, at Dan­mark kan hjæl­pe græker­ne med den sor­te øko­no­mi.

Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.