BARAA SAV­NER AF­DØD ILDSJÆL

Baraa Qa­dou­ra fra X Fa­ctor var nær ven af den af­dø­de cir­kus­di­rek­tør Tril­le Lucas­sen

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

AF­SAVN

Nat­ten til søn­dag mi­ste­de ildsjæ­len Tril­le Lucas­sen li­vet i en tra­fi ku­lyk­ke. Den nu af­dø­de cir­kus­di­rek­tør for Cir­kus Tværs blev kun 43 år.

En af de man­ge un­ge, der kom­mer til at sav­ne Tril­le Lucas­sen, er det 15- åri­ge sang­ta­lent Baraa Qa­dou­ra, der blev kendt for sin med­vir­ken i ’ X Fa­ctor’ i for­å­ret.

» Jeg er i stort chok, jeg tro­e­de slet ik­ke på det, da jeg hør­te det i går. Det er ik­ke rig­tig gå­et op for mig end­nu. Jeg reg­ne­de ik­ke med, at hun skul­le dø så tid­ligt, så jeg er selv­føl­ge­lig me­get ked af det, « for­tæl­ler en trist Baraa til BT.

Han har kendt Tril­le Lucas­sen de sid­ste fi re år, hvor han har væ­ret del af Cir­kus Tværs. Cir­kus­set, som Lucas­sen har væ­ret i spid­sen for si­den 2009, er et gra­tis til­bud til børn og un­ge i Gel­lerup ved Aar­hus.

Evig støt­te

» Jeg kend­te hen­de rig­tig godt. Hun har al­tid væ­ret der for mig, støt­tet mig og væ­ret rig­tig hjælp­som. Det er rig­tig mær­ke­ligt, at hun ik­ke er her læn­ge­re, « ly­der det fra Baraa.

Da den ta­lent­ful­de dreng blev sendt ud af ’ X Fa­ctor’ i marts, var Tril­le Lucas­sen da og­så på plet­ten og var med til at ar­ran­ge­re en fest i Gel­lerup for den hjemvend­te sang­stjer­ne.

Selv­om Baraa blev tvun­get til at hol­de pau­se fra cir­kuskunster­ne, mens ta­lents­howet stod på, var han kom­met tilbage i ma­ne­gen. Og det er der en god grund til:

» Hvis det ik­ke var for cir­kus og Tril­le, var jeg slet ik­ke nå­et så langt. Det har lært mig at kun­ne stå på en sce­ne uden at

Baraa har net­op af­slut­tet 9. klas­se og skal i 10. eft er som­mer­fe­ri­en. Si­de­lø­ben­de med sko­len er han i gang med at la­ve ny mu­sik.

Det er end­nu ik­ke ble­vet meldt ud, hvor­når den 43- åri­ge cir­kus­di­rek­tør skal be­gra­ves, men Baraa skal helt sik­kert væ­re med til at ta­ge af­sked – sam­men med de man­ge ven­ner fra cir­kus.

Gøg­ler­pi­gen fra Aar­hus

Gø­gl og cir­kus har fyldt rig­tig me­get i Tril­le Lucas­sens liv. Hun be­gynd­te på Gøg­ler­sko­len i Aar­hus som ba­re 17- årig. Si­den har hun tur­ne­ret med fl ere akro­bat- trup­per og alt­så se­ne­st ar­bej­det som di­rek­tør for Cir­kus Tværs.

» Det blev hen­des sven­destyk­ke. Her kun­ne hun ud­fol­de si­ne ta­len­ter, al­tid med dybt en­ga­ge­ment. Hun var et pæ­da­go­gisk na­tur­ta­lent og bedst, når hun stod på gul­vet i jog­gingtøj og di­ri­ge­re­de

CIR­KUS TVÆRS trop­per­ne. Hun hav­de ev­nen til at ser­ve­re en ski­de­bal­le på ret­te tid og sted og se­kun­det eft er gri­ne kær­ligt og for­son­ligt, så alt var glemt og den go­de stem­ning genop­ret­tet, « for­tæl­ler hen­des go­de ven og men­tor PC Andersen fra Gøg­ler­sko­len til Aar­hus Stif­sti­den­de.

Tril­le Lucas­sen eft er­la­der sig to søn­ner på 17 og 23 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.