Far­lig HPV- vac­ci­ne

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VAC­CI­NE

Den om­dis­ku­te­re­de vac­ci­ne mod liv­mo­der­halskræft skal nu un­der­sø­ges af Det Eu­ro­pæ­i­ske Læ­ge­mid­dela­gen­turs Bi­virk­nings­ko­mité ( PRAC). Det sker eft er hund­red­vis af ind­be­ret­nin­ger om al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger ved HPV- vac­ci­nen.

Det er Sund­heds­sty­rel­sen, der har bedt om en eu­ro­pæ­isk vur­de­ring, for­di sty­rel­sen sta­dig mod­ta­ger nye ind­be­ret­nin­ger om for­mode­de bi­virk­nin­ger ved HPV- vac­ci­na­tion.

» Der er en be­kym­ring blandt man­ge pi­ger og de­res fa­mi­li­er, og der­for må vi ha­ve un­der­søgt i EU- re­gi, om der kan væ­re en sam­men­hæng mel­lem de symp­to­mer, som bli­ver ind­be­ret­tet, og HPVvac­ci­na­tion, « si­ger Hen­rik G. Jen­sen, en­heds­chef i Sund­heds­sty­rel­sen, der trods un­der­sø­gel­sen sta­dig anbefaler, at pi­ger i 12- års al­de­ren la­der sig vac­ci­ne­re. 1.305 ind­be­ret­nin­ger om bi­virk­nin­ger si­den 2009 363 al­vor­li­ge in­be­ret­nin­ger Hvert år ram­mes 400 dan­ske kvin­der af liv­mo­der­halskræft Ca. 100 mi­ster hvert år li­vet 6.000 bli­ver år­ligt ope­re­ret

Si­den vac­ci­nen blev ind­ført i 2009 til før­ste kvar­tal 2015 har Sund­heds­sty­rel­sen mod­ta­get 1.305 ind­be­ret­nin­ger om for­mode­de bi­virk­nin­ger.

Op­ret­tet: 1986 50 op­træ­de­ner om året Op­træ­der i he­le Eu­ro­pa Gra­tis at væ­re med, og del­ta­ger­ne kom­mer fra ga­den Op­t­rå­dt fra Fi­ren­ze til Moskva Sang­ta­len­tet Baraa Qa­dou­ra fra ’ X Fa­ctor’ var me­get tæt på den nu af­dø­de di­rek­tør for Cir­kus Tværs Tril­le Lucas­sen. Fo­to: Si­mon Skip­per / Pri­vat­fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.