Ol­sen- ban­den og det store kup i Ro­sto­ck

BT - - NYHEDER -

Egon, Kjeld og Ben­ny – til­sam­men Ol­sen- ban­den – plus Yvon­ne og søn­nen Bør­ge er ik­ke kun el­sket i Dan­mark. I det da­væ­ren­de Øst­tys­kland, hvor de 14 fi lm i 1968- 1998 blev op­ta­get, bli­ver de­res sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning og de spor, de sat­te i DDR, nu em­net for en ud­stil­ling i Ro­sto­ck Kunst­hal. Den vi­ses fra 16. au­gust til 18. ok­to­ber.

Nu ly­der mel­din­gen, at ban­ken bør øge sol­ven­sen. En stikprø­ve på 67 af ban­kens stør­ste lån vi­ste, at ban­ken har en del sva­ge kun­der, der skal nedskri­ves. Fi­nan­stil­sy­net fandt grund­lag for nedskriv­nin­ger for i alt 37,6 mio. kr., hvoraf ban­ken selv hav­de fun­det de 10,7 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.