’’

BT - - NYHEDER - Baraa, tid­li­ge­re med­lem af Cir­kus Tværs

Jeg reg­ne­de ik­ke med, at hun skul­le dø så tid­ligt

væ­re nervøs, og det hjalp mig rig­tig me­get un­der ’ X Fa­ctor’, « for­tæl­ler han.

Hjæl­per al­le

Men det var ik­ke kun det kre­a­ti­ve, cir­kus­di­rek­tø­ren hjalp med, un­der­stre­ger Baraa:

» Hun var me­get støt­ten­de i alt, hvad man ger­ne vil­le la­ve. Hun var den ty­pe, der al­tid hjalp al­le – og de fl este gan­ge helt fri­vil­ligt. Tril­le har og­så hjul­pet mig me­get med sko­len, ar­bej­de og frem­tid og for­talt, at det er vig­tigt at pas­se sko­len, « til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.