Cir­kus Are­na æn­drer pro­ce­du­re

BT - - NYHEDER - Julie Kragh Jukr@ bt. dk

ELE­FANT- CHOK

Cir­kus Are­na ta­ler ud om we­e­ken­dens ka­os og lover at æn­dre pro­ce­du­re næ­ste år.

I me­re end 20 år har ele­fan­ter fra Cir­kus Are­na gå­et tu­ren over bro­en ved Kar­re­bæks­min­de og man­ge år og­så af­slut­tet tu­ren med en duk­kert i ha­vet. Den år­li­ge be­gi­ven­hed er med åre­ne ble­vet lidt af et til­løbs­styk­ke, og sid­ste år var der iføl­ge Cir­kus Are­na me­re end 12.000 men­ne­sker sam­let for at se ele­fan­ter­nes march.

Men i år gik no­get galt, så det end­te med, at ele­fan­ter­ne sat­te i løb og blandt an­det tram­pe­de på en bil. In­gen per­so­ner blev ska­det.

» Det er vo­res an- svar, og det prø­ver vi ik­ke at lø­be fra, « un­der­stre­ger Klaus Jo­chum­sen, der er tur­né­chef hos Cir­kus Are­na, over for BT.

Han for­kla­rer, at Cir­kus Are­na al­le­re­de har væ­ret i kon­takt med Næst­ved Po­li­ti for at sik­re sig, at si­tu­a­tio­nen fra we­e­ken­den al­drig gentager sig. Det skal ske ved at spær­re bro­en helt af for tra­fi k.

» Det har vi ind­ledt et sam­ar­bej­de om al­le­re­de nu. «

Men Klaus Jo­chum­sen me­ner og­så, at de man­ge frem­mød­te op­før­te sig an­der­le­des end de an­dre år:

» Nor­malt har folk væ­ret agt­på­gi­ven­de, de har haft respekt for de store dyr og har holdt tilbage i tra­fi kken. Men i år op­før­te folk sig på en helt an­den må­de, end de ple­jer, « for­tæl­ler han.

» Folk var utå­l­mo­di­ge, be­gynd­te at dyt­te, kør­te helt tæt på dy­re­ne og klap­pe­de dem. Vo­res ele­fan­ter er ik­ke vil­de dyr, men når de bli­ver stres­se­de og trængt op i en krog, som de gjor­de i lør­dags, så re­a­ge­rer de jo.

Cir­kus Are­nas ele­fan­ter får de­res år­li­ge bad ved Kar­re­bæk. Fo­to: Finn Jo­hn Carls­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.