Rej­se­bu­reau: Vi kan ik­ke love sun­de børn

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyhed­bu­reau

REJ­SE

Det er vild­le­den­de, når Kirur­giRej­ser i an­non­cer for sel­ska­bets fer­ti­li­tets­be­hand­ling på Cy­pern skri­ver ’ Vælg dit barns køn - og slip for ar­ve­li­ge syg­dom­me.’

Det fast­slår for­bru­gerom­buds­mand Chri­sti­na Toft e- gaard Ni­el­sen, og det får nu sel­ska­bet til at æn­dre sin mar­keds­fø­ring.

’ Det er me­get al­vor­ligt, når Kirur­giRej­ser vild­le­der for­bru­ger­ne til at tro, at de helt kan und­gå ar­ve­li­ge syg­dom­me ved at væl­ge den spe­ci­fi kke be­hand­ling. Det har jeg ori­en­te­ret Kirur­giRej­ser om, og jeg for­ven­ter, at sel­ska­bet frem­over over­hol­der mar­keds­fø­rings­lo­ven,’ si­ger for- bru­gerom­buds­man­den i en pres­se­med­del­el­se.

For­bru­gerom­buds­man­den rej­ste sa­gen på bag­grund af en hen­ven­del­se fra Sund­heds­sty­rel­sen. Sty­rel­sen fast­slår, at man ik­ke kan und­gå ar­ve­li­ge syg­dom­me ved den på­gæl­den­de fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Man kan kun mini­me­re ri­si­ko­en for dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.