T PÅ AT DØ

Af åløb i sid­ste øje­blik

BT - - NYHEDER -

» Der kom en dyr­læ­ge, og vi hav­de og­så nog­le kra­ner fra Be­red­skabs­sty­rel­sen i til­fæl­de af, at vi ik­ke selv kun­ne få dem op, « for­tæl­ler Elias Sam­sø Lar­sen, der er ind­sats­le­der ved Val­lens­bæk Brand­væ­sen.

De store kra­ner blev der dog ik­ke brug for, da det lyk­ke­des brand­væ­se­net at få he­vet po­ny­er­ne op med det sam­me.

» De hav­de gri­mer på, så der blev bun­det no­get tov­værk i dem, og så blev de truk­ket op og hjul­pet op ved at de kun­ne gå på no­get halm, vi hav­de lagt ud, « for­tæl­ler Elias Sam­sø Lar­sen.

Ef­ter­lyst i to døgn

Umid­del­bart ef­ter fandt brand­væ­se­net imid­ler­tid en tred­je po­ny, der og­så sad fast i åen, og og­så den blev hjul­pet op uden be­svær, for­tæl­ler ind­sats­le­de­ren, der i øv­rigt kan for­tæl­le, at po­ny­er­ne har det godt ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne.

De tre po­ny­er hav­de væ­ret ef­ter­lyst si­den lør­dag af­ten, hvor 22- åri­ge Sa­rah Stra­ten meld­te dem sav­net fra sit stut­te­ri i Val­lens­bæk.

Mandag ved mid­dags­tid blev Sa­rah Stra­ten imid­ler­tid rin­get op af sin ve­nin­de, der hav­de få­et øje på po­ny­er­ne i åen.

Hop­pe­de ned i åen

» Min ve­nin­de var ude at gå med sin hund, da hun fuld­stæn­dig græ­de­fær­dig rin­ge­de til mig og sag­de, at de lå i åen, « for­tæl­ler hun.

Sa­rah Stra­ten ra­ce­de ef­ter­føl­gen­de af sted til ste­det, hvor­ef­ter hun straks hop­pe­de ned i åen til si­ne po­ny­er, da den ene var tæt på at få ho­ve­d­et un­der vand, for­tæl­ler hun.

» Det var i sid­ste se­kund, vi fan­ge­de dem. Det kun­ne væ­re gå­et me­get galt, hvis vi ik­ke hav­de fun­det dem nu, for så kun­ne de væ­re dø­de, « til­fø­jer hun.

Po­ny­er­ne stod i de­res ind­heg­ning, før de for­svandt lør- dag af­ten, men det er end­nu uvist, hvor­dan po­ny­er­ne er kom­met ud af de­res ind­heg­ning. Po­ny­er­nes ejer er imid­ler­tid ik­ke i tvivl.

» De er ble­vet luk­ket ud. Der er in­gen brud på det hegn, så de er ble­vet luk­ket ud, og så er de for­ment­lig lø­bet fra dem, der har luk­ket dem ud, « vur­de­rer hun.

Sa­rah Stra­ten ved end­nu ik­ke, om po­li­ti­et vil ef­ter­for­ske sa­gen, men li­ge nu er hun ba­re glad for, at hun har få­et si­ne tre po­ny­er hjem i li­ve.

Ef­ter de tre po­ny­er var he­vet op af åen, fik de va­sket og skyl­let pel­sen. Iføl­ge po­ny­er­nes ejer har de det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt.

Fo­to: Bjørn Ni­el­sen/ alarm112­dan­mark. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.