Ft på re­kord­s­alg

Dansk de­sign­fir­ma har suc­ces med at gø­re in­sulin­pen­ne og bank- ap­ps nem­me at bru­ge. Fir­ma­et er net­op ble­vet solgt for 635 mio. kr.

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Tekst: Met­te Faur­holt- Sehested

GULD­GRU­BE

Go­de ide­er er guld værd. Især hvis de kan gø­re hver­da­gen enk­le­re for al­min­de­li­ge men­ne­sker. For ek­sem­pel at af­kor­te ven­te­ti­den på en kræf­taf­de­ling fra tre må­ne­der til tre da­ge.

Det har det aar­hu­si­an­ske fir­ma De­sig­nit for­må­et så godt, at de tre stif­te­re nu er 425 mio. kr. ri­ge­re, ef­ter fir­ma­et er ble­vet solgt til ud­lan­det. Men hvad er de­res op­skrift på suc­ces?

» Det er tan­ke­væk­ken­de, at min gam­le mor har nem­me­re ved at bru­ge en iPho­ne end at log­ge på sin net­bank med NemID. Det er der­for, Ap­ple har så stor suc­ces med si­ne pro­duk­ter: det er nemt at gå til for kun­der­ne. Bru­gero­p­le­vel­sen er alt­af­gø­ren­de for en virk­som­heds pro­duk­ter og ser­vi­ces i dag, og det er dér, vi er rig­tig, rig­tig go­de, hvis jeg selv skal si­ge det. «

Så­dan ly­der for­kla­rin­gen på, at det re­la­tivt ukendt dan­ske de­sign­fir­ma net­op er ble­vet op­købt af den in­di­ske tek­no­lo­gi­gi­gant Wi­pro for in­tet min­dre end 635 mil­li­o­ner kro­ner.

I hvert fald hvis man spør­ger Mi­kal Hall­strup, der er den ene af tre bag­mænd bag De­sig­nit, der nu er kom­met på in­di­ske hæn­der. De to an­dre er David Fel­lah og An­ders Ge­ert- Jen­sen.

Gør det ik­ke for pen­ge­nes skyld

Selv­om de tre me­de­je­re sco­rer kas­sen på hand­len - de ejer til­sam­men cir­ka to tred­je­de­le af fir­ma­et og kan der­med se frem til at de­les om 425 mio. kr. - så er det ik­ke pen­ge­ne, der dri­ver vær­ket. Det si­ger Mi­kal Hall­strup til BT.

» Jeg stu­de­re­de en kort over­gang ju­ra, og hvis jeg var gå­et ef­ter at bli­ve rig hur­tigt, så var jeg nok fort­sat i det spor. Pris­mær­ket er selv­føl­ge­lig en enorm på­s­køn­nel­se, men vi har ik­ke gjort det her for at sco­re kas­sen - vi går på ar­bej­de, for­di vi har en am­bi­tion og drøm om at gø­re tin­ge­ne bed­re. Væ­re med til at fin­de bed­re ide­er til mor­gen­da­gens løs­nin­ger og pro­duk­ter, « si­ger han.

De­sig­nit ar­bej­der for en lang ræk­ke for­skel­lig­ar­te­de virk­som­he­der. Her­hjem­me er Ar­la, No­vo Nor­disk, Grund­fos og Jy­ske Bank nok mest kendt, men og­så Au­di, det ame­ri­kan­ske it- fir­ma Ci­sco og Oslo Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal er på li­sten over sam­ar­bejds­part­ne­re, så­dan som Mi­kal Hall­strup om­ta­ler De­sig­nits kun­der.

» Slut­bru­ger­ne har en for­vent­ning om, at et pro­dukt el­ler en ser­vi­ce fungerer gnid­nings­frit, men man­ge gan­ge ar­bej­der tek­no­lo­gi­en imod bru­ge­ren. Her­hjem­me er NemID et of­te nævnt ek­sem­pel, Rej­se­kor­tet kun­ne væ­re et an­det. Vo­res rolle er at få tek­no­lo­gi­en til at spil­le me­re sam­men med folks hver­dag, « si­ger Mi­kal Hall­strup.

Hjalp pa­tien­ter­ne

Han næv­ner Oslo Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor De­sig­nit hjalp ho­spi­ta­let med at ned­brin­ge ven­te­ti­den på bryst­kræf­taf­de­lin­gen fra tre må­ne­der til tre da­ge.

» Det hand­ler om at ud­nyt­te den tek­no­lo­gi, der al­le­re­de er, og gø­re den sim­pel og let at bru­ge. F. eks. som på ho­spi­ta­let i Oslo, hvor vi hjalp dem med at gø­re det let for pa­tien­ter­ne at tjek­ke ind og få be­hand­ling, el­ler som når en per­son med di­a­be­tes skal bru­ge en in­sulin­pen fra No­vo Nor­disk, « si­ger Mi­kal Hall­strup.

Spør­ger man Mi­kal Hall­strup om hem­me­lig­he­den bag De­sig­nits suc­ces, så er sva- DE­SIG­NIT

stif­tet i Aar­hus af Mi­kal Hall­strup og An­ders Ge­ert- Jen­sen i 1991, som hav­de lært hin­an­den at ken­de på de­signsko­len. Fi­re år se­ne­re blev David Fel­lah me­de­jer af virk­som­he­den.

er i juli 2015 ble­vet solgt til in­di­ske Wi­pro for 85 mil­li­o­ner eu­ro - sva­ren­de til 635 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

cir­ka 300 an­sat­te på kon­to­rer i Dan­mark, Spa­ni­en, Tys­kland, Nor­ge, Sve­ri­ge, Is­ra­el og Ja­pan. De nye eje­re plan­læg­ger og­så at åb­ne kon­to­rer i Lon­don og New York.

Blev

De­sig­nit

Har

Virk­som­he­den

har blandt an­det de­sig­net et di­gi­talt showroom for Au­di, nye øl­fla­sker til Roy­al Unibrew og ap­pli­ka­tio­ner til smartp­ho­ne og iPad for Jy­ske Bank. ret kort for­talt fir­ma­ets godt 300 me­d­ar­bej­de­re, der er for­delt på kon­to­rer i Aar­hus, København, Sto­ck­holm, Oslo, Mün­chen, Madrid, Tel Aviv og Tokyo.

De tre stif­te­re af det aar­hu­si­an­ske fir­ma De­sig­nit – Mi­kal Hall­strup, David Fel­lah og An­ders Ge­ert- Jen­sen – har net­op solgt de­res fir­ma for den svim­len­de sum af 635 mio. kr. Det be­ty­der, at de til­sam­men har tjent 425 mio. kr. ved sal­get. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.