’’

BT - - NYHEDER - Mi­kal Hall­strup, De­sig­nit

De­sign hand­ler ik­ke kun om at gø­re tin­ge­ne smuk­ke, det hand­ler i hø­je­re grad om at gø­re det til en nem og me­nings­fuld bru­gero­p­le­vel­se

» Vi er en spe­ci­el grup­pe men­ne­sker, som al­tid tæn­ker i, hvor­dan vi kan gø­re tin­ge­ne bed­re ud fra in­di­vi­dets per­spek­tiv. Det er vi nok me­get go­de til ge­ne­relt i Skan­di­navi­en. Det skal væ­re de­sign med men­ne­sket i fo­kus. Det er vi go­de til, og vo­res de­sign får end­nu stør­re ind­fly­del­se, nu hvor vi har få­et en stærk part­ner som Wi­pro. De har en god for­stå­el­se af, at de­sign spil­ler en alt­af­gø­ren­de rolle for den må­de vi op­le­ver, om no­get er nemt at bru­ge el­ler ej. De­sign hand­ler ik­ke kun om at gø­re tin­ge­ne smuk­ke, det hand­ler i hø­je­re grad om at gø­re det til en nem og me­nings­fuld bru­gero­p­le­vel­se, « si­ger Mi­kal Hall­strup.

Am­bi­tio­nen som driv­kraft

Han etab­le­re­de De­sig­nit sam­men med An­ders Ge­ert- Jen­sen i 1991. De to kend­te hin­an­den fra Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus. Nog­le år se­ne­re kom ven­nen David Fel­lah så til, og i dag, knap 25 år se­ne­re, kan al­le tre kal­de sig man­ge­mil­li­o­næ­rer.

» Det er selv­føl­ge­lig en rar be­løn­ning at få, men det er me­re am­bi­tio­nen om det, vi nu kan op­nå, der dri­ver os. Vo­res drøm er at få end­nu me­re ind­fly­del­se på de glo­ba­le mar­ke­der. Vi har tid­li­ge­re prø­vet at kom­me ind i USA og Eng­land, og nu får vi alt­så en mu­lig­hed for det med en stærk, glo­bal spil­ler som Wi­pro i ryg­gen, « si­ger Mi­kal Hall­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.