På be­søg hos Ku­i­per­bæl­tets kon­ge

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aa­gaard lha@ ber­ling­s­ke. dk Gra­fik: Mal­ling og gra­fik news. Kil­de: Na­sa.

Kli­maks. I dag kl. 13.49 kul­mi­ne­rer en ene­stå­en­de mis­sion. Rum­son­den New Ho­rizons fly­ver tæt for­bi den iskol­de dværg­pla­net Plu­to 4,5 mia. km bor­te og vil der­ef­ter for­sy­ne os med ægte nær­bil­le­der af den frem­me­d­ar­te­de ver­den

RUM­MET

Da Na­sa- rum­son­den New Ho­rizons blev op­sendt 19. ja­nu­ar 2006 var Plu­to sta­dig en pla­net. Helt på li­ge fod med Mars, Ve­nus el­ler Jor­den.

Men syv må­ne­der se­ne­re ske­te der no­get af­gø­ren­de. På et op­he­det mø­de i Den In­ter­na­tio­na­le Astro­no­mi­ske Uni­on vedt­og pla­net­for­ske­re, at Plu­to skul­le ned­gra­de­res til en dværg­pla­net. Det fjer­ne him­mel­le­ge­me var sim­pelt­hen for lil­le og om­gi­vet af for store må­ner til at kun­ne leve op til den ægte pla­net­vær­dig­hed, men­te uni­o­nen.

Plu­to var na­tur­lig­vis li­geg­lad, men i Na­sa var skuf­fel­sen stor, for der vil­le alt an­det li­ge væ­re me­re pre­sti­ge for­bun­det med at sig­te mod en pla­net end en dværg­pla­net.

I dag, ni et halvt år ef­ter, er skuf­fel­sen er­stat­tet af be­gej­string. I de se­ne­ste da­ge er det væl­tet ned med sta­dig skar­pe­re op­ta­gel­ser af det iskol­de og ble­ge him­mel­le­ge­me. Langt skar­pe­re end et hvil­ket som helst af de hidtil bed­ste Plu­to- billeder. I dag kl. 13.49 dansk tid kul­mi­ne­rer det he­le, når New Ho­rizons pas­se­rer Plu­to i en af­stand af søl­le 12.500 km.

På den af­stand vil son­dens ka­me­ra­er kun­ne skel­ne ob­jek­ter på over­fla­den, der er min­dre end 100 me­ter store. Men sel­ve pas­sa­gen vil kun ta­ge et kvar­ters tid. For rum­son­den brem­ser ik­ke sin ha­stig­hed på cir­ka 50.000 km/ t. og vil der­for fort­sæt­te sin rej­se ud mod an­dre is­hol­di­ge ob­jek­ter i det dy­stre Ku­i­per­bæl­te seks­syv mil­li­ar­der ki­lo­me­ter fra vo­res him­mel­strøg.

» Det er en fan­ta­stisk be­drift, « for­tæl­ler Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le, astro­fy­si­ker ved DTU Spa­ce.

» Plu­to er ik­ke ba­re det sid­ste, men og­så det fjer­ne­ste af de store him­mel­le­ge­mer i sol­sy­ste­met, der får be­søg af os. I mod­sæt­ning til bl. a. Jor­den er ob­jek­ter­ne i Ku­i­per­bæl­tet stort set ufor­an­dre­de og kan der­for for­tæl­le en mas­se om sol­sy­ste­mets dan­nel­se. Med Plu­to- pas­sa­gen ta­ger man hul på en ene­stå­en­de form for rum ar­kæ­o­lo­gi, « fort­sæt­ter han.

Sø­er af neon?

Un­der sel­ve pas­sa­gen vil New Ho­rizons væ­re over­ladt helt til sig selv. På grund af den for­mi­dab­le af­stand, ak­tu­elt 4,5 mia. km, ta­ger det over fi­re ti­mer for et ra­dio­sig­nal at rej­se he­le vej­en fra Jor­den til Plu­to.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der får den et halvt ton tun­ge son­de så travlt med si­ne com­pu­te­re og sy­ste­mer, at den ik­ke må for­styr­res af jor­di­ske kom­man­do­er. Kort ef­ter Plu­to- pas­sa­gen ven­der den sig så­le­des en smu­le for at ret­te ka­me­ra­er og in­stru­men­ter mod et an­det og næ­sten li­ge så in­ter­es­sant ob­jekt derop­pe: Plu­tos store må­ne Cha­ron.

De ak­tu­elt se­ne­ste billeder af de to him­mel­le­ge­mer gen­gi­ver Cha­ron som en rød­lig ver­den fuld af kløf­ter og kra­te­re, mens Plu­to er væ­sent­ligt me­re grå med mar­kan­te mør­ke om­rå­der, som for­ske­re tol­ker som mu­li­ge sø­er af ædel­gas­sen neon.

Tid­ligst ons­dag vil Na­sa væ­re i stand til at of­fent­lig­gø­re ver­dens før­ste ægte nær­bil­le­der af den over 200 mi­nus­gra­der kol­de dværg­pla­net, der er en smu­le min­dre end Jor­dens må­ne. Hvor­ef­ter den fort­sæt­ter sin rej­se ud mod det egent­li­ge Ku­i­per­bæl­te, hvor den i 2019 ven­tes at fly­ve tæt for­bi en ca. 50 km stor klip­pe- og is­klump der­u­de.

Uen­de­lig mis­sion

Men New Ho­rizons er i prin­cip­pet på en uen­de­lig mis­sion. På grund af sin ek­stra­or­di­nært hø­je ha­stig­hed ven­tes den om nog­le år­ti­er at bli­ve det fjer­ne­ste men­ne­ske­skab­te ob­jekt over­ho­ve­det, og der­med end­nu læn­ge­re bor­te fra Jor­den end Nasas snart 38 år gam­le Voy­a­ger 1- son­de, der ak­tu­elt er næ­sten 20 mia. km bor­te.

Og om bord vil New Ho­rizons bæ­re et evigt min­de om man­den, der i 1930 op­da­ge­de den den­gang ni­en­de pla­net i sol­sy­ste­met, ame­ri­ka­ne­ren Cly­de Tom­baugh. En del af hans aske lig­ger så­le­des i en lil­le be­hol­der. Me­get læn­ge­re kan en astro­nom næp­pe nå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.