DSB så ba­re til

Pas­sa­ge­rer måt­te krav­le ud på skin­ner­ne, mens tog su­se­de for­bi

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

TRA­FIK

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Den 34- åri­ge sko­le­læ­rer Kim Egeb­jerg var tid­ligt mandag mor­gen vid­ne til en bizar op­le­vel­se på sin dag­li­ge tog­tur mel­lem Hjør­ring og Aal­borg.

Sam­men med en an­den med­pas­sa­ger måt­te han fra skin­ner­ne hjæl­pe 40 pas­sa­ge­rer ud fra et IC4- tog, der ved ot­te­ti­den var gå­et i stå ved Sul­sted Sta­tion, lidt uden for Aal­borg.

Mens gang­be­svæ­re­de og travle pas­sa­ge­rer fi k en hjæl­pen­de hånd ud af to­gets fø­rer­hus af Kim Egeb­jerg, su­se­de an­dre tog i høj fart for­bi på skin­ner­ne ved si­den af. .

» Vi står og skal hjæl­pe en æl­dre dame ud sam­men med hen­des ba­ga­ge. Hun er dår­ligt gå­en­de. Mens vi hjæl­per hen­de ud af fø­rer­hu­set, så be­gyn­der en vej­bom 10 me­ter fra os at gå ned, for­di der kom­mer et tog syd­fra fra Aal­borg. Det er ut­ro­ligt, at DSB ik­ke får stand­s­et al tog­kør­sel, mens pas­sa­ge­rer­ne bli­ver hjul­pet ud, « for­tæl­ler Kim Egeb­jerg.

Kim Egeb­jerg, der var på vej til ar­bej­de i Aal­borg, var en af de pas­sa­ge­rer, der fi k lov til at be­nyt­te loko­fø­re­rens ud­gang, da to­get måt­te afb ry­de den vi­de­re færd mod Aal­borg på grund af en de­fekt gear­kas­se. Der var en­kel­te, der kom let­te­re til ska­de, da de krav­le­de ud af fø­rer­hu­set, for­kla­rer Kim Egeb­jerg.

» Der var ik­ke én fra DSB, der hjalp til. Der var in­gen fra DSB, der stod og gu­i­de­de, mens jeg og en an­den pas­sa­ger hjalp folk ud. Loko­fø­re­ren stod ba­re og kig­ge­de på imens, « si­ger Kim Egeb­jerg og fort­sæt­ter:

» Jeg tog det på en pæn må­de, sy­nes jeg. Men i en si­tu­a­tion, hvor de skal ha­ve folk ud af to­get og end­da ned på skin­ner­ne, så er det jo ik­ke pas­sa­ge­rer, der skal stå og hjæl­pe, men DSBs per­so­na­le «

Kim Egeb­jerg og de an­dre mor­gen­rej­sen­de måt­te ven­te i to­get et kvar­ters tid in­den den bizar­re ’ evaku­e­ring’ fandt sted. Han for­kla­rer, at de fi k di­ver­ge­ren­de op­lys­nin­ger af per­so­na­let un­der­vejs. De fi k blandt an­det at vi­de, at der vil­le kom­me et tog og sam­le dem op ved Sul­sted Sta­tion, men det ske­te al­drig.

Hos DSB be­kla­ger man, hvis de­res kun­der har haft en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se, men alt er fo­re­gå­et un­der nor­mal sik­ker­heds­pro­ce­du­re, be­dy­rer Leif Fa­brin, der er for­ret­nings­chef i DSB.

Sik­ker­he­den først

» Vo­res sik­ker­hed går for­ud for alt. Eft er det, vi fo­re­lø­big ved, skal evaku­e­rin­gen væ­re sket eft er de pro­ce­du­rer, der er god­kendt af Tra­fi ksty­rel­sen, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det er ik­ke ble­vet vur­de­ret, at de har væ­ret i fa­re på no­get tids­punkt. Vi går nu i gang med en in­tern un­der­sø­gel­se, så ind­til den lig­ger klar, skal alt selv­føl­ge­lig ta­ges med for­be­hold. «

Nor­malt bru­ger DSB ud­stig­nings­dø­re­ne el­ler nød­dø­re ved aku­t­te evaku­e­rin­ger, men hvor­for de ik­ke er ble­vet brugt i det her til­fæl­de, kan Leif Fa­brin ik­ke si­ge no­get om, før un­der­sø­gel­sen lig­ger klar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.