Som­mer­vejr smel­ter ind­land­si­sen

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KLI­MA

Grøn­land har i den­ne som­mer nydt godt af hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Men det var­me vejr har be­ty det, at der er sat fart på af­smelt­nin­gen af Ind­land­si­sen.

Al­le­re­de nu er ind­land­si­sens over­fl ade­mas­se min­dre, end hvad man nor­malt ser på det­te tids­punkt af året, op­ly­ser DMI. » Det var­me vejr har haft stor be­tyd- ning for af­smelt­nin­gen af ind­land­si­sen. Af­smelt­nin­gen i år har el­lers haft den se­ne­ste start i he­le DMIs op­gø­rel­ses­pe­ri­o­de si­den 1991, men nu har den for al­vor ta­get fart, « si­ger kli­ma­for­sker Pe­ter Lan­gen i en pres­se­med­del­el­se.

I seks da­ge i træk har ind­land­si­sens over­fl ade­mas­se hver dag mi­stet 10 mil­li­ar­der ton, hvil­ket sva­rer til 10 ku­bik­ki­lo­me­ter vand om da­gen.

Re­kord i 2012

Men selv om den grøn­land­ske ind­land­sis smel­ter hur­tigt, så er det ik­ke re­kord. Tilbage i 2012, hvor Grøn­land li­ge­le­des var ramt af varmt vejr, smel­te­de en del me­re is. Ind­land­si­sen nå­e­de på to af da­ge­ne en af­smelt­ning på 15 mil­li­ar­der ton per dag.

» Helt så kraft igt har det ik­ke væ­ret i år, men hvis det var­me vejr fort­sæt­ter, kan det sam­le­de mas­se­regn­skab for al­vor bli­ve truk­ket nedad, « si­ger Pe­ter Lan­gen.

Det er især den nord­li­ge del af Grøn­land, der har op­le­vet de hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Et af de ste­der, man mær­ke­de var­men mest, var i by­en Qaa­naaq. Her blev der re­gi­stre­ret en var­me­re­kord 8. juli på 20,4 gra­der, hvil­ket er 2,5 gra­der var­me­re end den tid­li­ge­re re­kord fra 1. juli 2012. Det skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt, at by­en lig­ger på solsi­den af et fj eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.