Drøm­memad

BT - - SUNDHED -

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Hold igen med kaf­fe:

Drik ik­ke kof­fe­in­hol­dig kaf­fe in­den sen­ge­tid – den vir­ker op­fri­sken­de og hæm­mer din pro­duk­tion af søvn­hor­monet me­la­to­nin, der får dig til at sove fre­de­ligt.

Fær­re gen­stan­de:

Skru ned for kryd­de­ri­er­ne:

Kraftig kry­dret mad med chi­li, hvid­løg, sen­nep, pe­ber­rod el­ler kar­ry sæt­ter gang i stof­skif­tet og gør dig der­for ’ vå­gen og kampklar’. Hvis du vil sove bed­re, bør du der­for hol­de igen med kryd­de­ri­er­ne.

Tag kost­tilskud tid­ligt:

Gu­a­ra­na, gin­seng og B- 12 vi­ta­min er nog­le af de kost­tilskud, der kan vir­ke opkvik­ken­de og der­med ha­ve ne­ga­tiv ind­virk­ning på din søvn. Tag dem der­for om mor­ge­nen i ste­det for om af­te­nen.

Til­ret­te­læg din træ­ning:

Hård træ­ning, som f. eks. spin­ning, lø­be- in­ter­val- træ­ning el­ler an­det, hvor du får pul­sen højt op, vir­ker opkvik­ken­de, for­di din krop går i gang med at pro­du­ce­re en­dor­fi­ner. In­ten­siv træ­ning kan der­for væ­re en god ide at pla­ce­re om mor­ge­nen, før frokost el­ler sidst på ef­ter­mid­da­gen.

Sluk ly­set:

Søvn­hor­monet me­la­to­nin ud­skil­les kun i mør­ke, og me­get lys for­styr­rer i den grad den vig­ti­ge hor­mon­pro­duk­tion, som sik­rer en genop­byg­gen­de søvn. Sørg der­for for at hol­de dig fra tv- og com­pu­ter­skærm før sen­ge­tid. In­si­ste­rer du på at se på en tab­let el­ler smartp­ho­ne, så over­vej at in­stal­le­re den gra­tis app f. lux. Den to­ner skærm­ly­set over i søvn­ven­li­ge oran­ge to­ner.

Stress ned:

Kil­de: ’ Drøm­memad – op­ti­mer din søvn med den rig­ti­ge kost­stra­te­gi’. For­la­get Muus­mann.

For man­ge af os er nat­te­søv­nen langt­fra en selv­føl­ge. Her er en ræk­ke nem­me mu­lig­he­der for at få luk­ket øj­ne­ne. Fo­tos: Iris

Du sy­nes må­ske nok, at du sover bed­re oven på et glas rød­vin el­ler to. Men fak­tisk kan selv få gen­stan­de på­vir­ke din søvn, så den bli­ver me­re over­fla­disk. Gem der­for vi­nen til we­e­ken­den, hvor du kan sove læn­ge og der­med kom­pen­se­re for al­ko­ho­lens ne­ga­ti­ve ind­virk­ning.

Tan­ker af for­skel­lig slags – ty­pisk be­kym­rin­ger for­bun­det med part­ner, børn og job – er en me­get hyp­pig år­sag til søvn­be­svær. Lad der­for væ­re med at ta­ge be­kym­rin­ger­ne med ind i sove­væ­rel­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.