S – for højt

BT - - KULTUR -

hæn­de­de over for fan­se­ne. Spe­ci­elt ved en en­kelt lej­lig­hed. Kort eft er sag­de de ja til at med­vir­ke i bo­gen ’ El­vis: What Hap­pe­ned?’, der søg­te at be­sva­re et spørgs­mål, som en hel ver­den stil­le­de sig selv.

Løft et til El­vis’ mor

Al­le kun­ne føl­ge El­vis’ derou­te. Bo­gen for­tal­te om skyg­ge­si­der­ne, bl. a. El­vis’ stof­mis­brug. Det gjor­de ik­ke ti­m­in­gen dår­li­ge­re, at El­vis dø­de ba­re to uger eft er dens ud­gi­vel­se.

» Ja, den bog stil­le­de mig i et dår- ligt lys i man­ges øj­ne. Sand­he­den om vo­res fy­ring er, at jeg hav­de for­søgt at stop­pe én, der vil­le sæl­ge El­vis stoff er. Jeg har ik­ke lyst til at si­ge ret me­get om bo­gen i dag. «

» Du skal for­stå, at jeg el­ske­de El­vis højt. Jeg el­ske­de hans mor, som er det sø­de­ste men­ne­ske, jeg har mødt i mit liv. Jeg lo­ve­de hen­de at pas­se på El­vis. ( Gla­dys Love Pres­ley dø­de i 1958, red.) ’ Du skal ta­ge dig af min dreng, når jeg ik­ke er her læn­ge­re,’ sag­de hun en dag til mig i Gra­celand. Det glem­te jeg al­drig. Og ja, vi tre

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again tro­e­de, at vi kun­ne red­de El­vis ved at for­tæl­le om hans pro­ble­mer. Det var for sent. Det ved al­le i dag, « si­ger West.

Hvad er dit bed­ste min­de om El­vis?

» Uha. Det er helt umu­ligt for mig at sva­re på. Der var så man­ge op­le­vel­ser. Jeg hu­sker de man­ge gan­ge, han, jeg og de ægte ven­ner var sam­men og slap­pe­de af. Og jeg hu­sker ham for hans sang. Der kom­mer al­drig en san­ger som ham igen. «

Pat & Red West hol­der fored­rag med me­re på Gra­celand Randers på lør­dag den 18. juli.

Red West var bo­dygu­ard for El­vis Pres­ley i rig­tig man­ge år. Her ses han i en af si­ne se­ne­ste film, ’ Good­bye So­lo’ fra 2009. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.