Søs krid­ter dan­sesko­e­ne

Sku­e­spil­le­ren Søs Ege­lind er klar til årets ud­ga­ve af Vild med dans

BT - - NAVNE - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

DA­GENS NAVN

Hun har tid­li­ge­re tak­ket nej. Hun vil­le ik­ke væ­re med i en dan­se­kon­kur­ren­ce med he­le Dan­mark som pu­bli­kum. Vild med dans var ik­ke no­get for Søs Ege­lind - ind­til nu.

Sku­e­spil­le­ren vil nem­lig ger­ne læ­re at dan­se, in­den hun bli­ver gam­mel. Der­for har 56- åri­ge Søs Ege­lind tak­ket ja til at del­ta­ge i det­te års Vild med dans, der fra eft er­å­ret rul­ler over dan­sker­nes tvskær­me for 12. gang.

» Der skal me­get mod til at si­ge ja til at ud­stil­le sig selv i den bed­ste sendetid, med alt hvad det in­de­bæ­rer, og ud­for­drin­ger­ne står nær­mest i kø. Min al­der, den mang­len­de form - og så ved jeg fra an­dre, der har med­vir­ket, at qui­ck­step og ji­ve og­så vil bli­ve en stor mund­fuld, for­di der for al­vor er knald på, « si­ger Søs Ege­lind til TV2.

Svært ved at gi­ve slip

Sku­e­spil­le­ren for­tæl­ler, at hun ’ ryster i buk­ser­ne’, men glæ­der sig til ’ at spæn­de hjel­men og få gang i bentø­jet’.

Til TV2 for­kla­rer Søs Ege­lind, at hun får svært ved at la­de sig fø­re at sin dan­se­part­ner. Der­for hå­ber hun på en part­ner, der kan læ­re hen­de at gi­ve slip.

Søs Ege­lind vil blandt an- det kom­me til at kon­kur­re­re med san­ger­ne Sha­rin Foo fra ban­det Ra­veo­net­tes og Ja­mes Samp­son, sku­e­spil­ler­ne Step­ha­nia Po­ta­li­vo, kendt for sin rolle i ko­me­di­e­se­ri­en ’ Sjit Hap­pens’, og Ena Spot­tag fra ’ Ba­de­ho­tel­let’ samt ba­sket­ball­spil­ler Chris Chri­stoff er­sen og cir­kusprin­sen Pa­tri­ck Ber­di­no, der er søn af Cir­kus Are­nas di­rek­tør Ben­ny Ber­di­no.

Har­ry og Tam Tam

Søs Ege­lind – født Han­ne Ege­lind – har med­vir­ket i en lang ræk­ke dan­ske fi lm – her­un­der ’ Den ene­ste ene’ fra 1999 og ’ Nord­kraft ’ fra 2005 – og er kendt for sit mak­ker­skab med Kir­sten Le­h­feldt i Søs & Kir­sten. Hun er des­u­den stem­men bag Har­ry- duk­ken i DSBs re­k­la­me­fi lm, hvor Sø­ren Pil­mark spil­ler Ba­hn­sen, og har un­der­holdt pu­bli­kum fra sce­nen i Ti­vo­li­revy­en ’ Tam Tam’ i Glas­sa­len.

Søs Ege­lind er ud­dan­net sku­e­spil­ler, in­struk­tør og ko­mi­ker og har døtre­ne Mol­ly og Car­la med eks­sam­le­ve­ren Bjørn Blixt, der er fi lm­fo­to­graf. Hun kom­mer fra Sil­ke­borg, men bor på et land­sted nord for Hil­le­rød.

Søs Ege­lind, der skal del­ta­ge

i det­te års Vild med dans, fryg­ter bå­de ji­ve og qui­ck­step.

Hun ryster fak­tisk i buk­ser­ne al­le­re­de ved tan­ken om, hvad det er, hun har vo­vet sig ud i.

Fo­to: Es­benSal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.