FRANK­RIGS BA­STIL­LE­DAG

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 226 år si­den

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Dog er der no­get, som gør dig me­get usik­ker, og som får dig til at hol­de dig og di­ne fø­lel­ser for dig selv. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du vil ik­ke slip­pe af­sted med ba­re at væ­re den fl in­ke og ud­g­lat­ten­de i dag. Nej, nu gæl­der det om at tur­de at vi­se an­sigt og vi­se, hvem du er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 I dag kan du næ­sten slip­pe af­sted med hvad som helst. Der­for er det en god dag til al­vor­li­ge hand­lin­ger, samt sa­ger i for­bin­del­se med øko­no­mi. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er no­get, som er uklart for dig. Der­for er det en god idé, at du ik­ke træff er nog­le store el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger, så vent med det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter fra Ve­nus og Mars til at ind­gå nye hand­ler el­ler en ny ro­man­tisk for­bin­del­se, så hold dig ik­ke tilbage. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Jo me­re du prø­ver at hol­de di­ne fø­lel­ser tilbage over­for en be­stemt per­son, des me­re vil du mær­ke, at det tryk­ker dig, så kom frit frem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan ro­ligt kom­me frit frem og si­ge di­ne me­nin­ger højt til men­ne­sker om­kring dig. Du skal ger­ne væ­re det frie men­ne­ske, du øn­sker at væ­re. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor man­ge men­ne­sker der øn­sker no­get fra dig, så gør du stort set kun, hvad du selv har lyst til i dag. Du gi­der ik­ke lyt­te til an­dre. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

121). ( Svær 96). ( Mid­del 33). ( Nem

Sam­ti­dig gi­ver da­gen an­led­ning til stor fransk fest på Tour de Fran­ce­ru­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.