BAS­SOS STORE TO

For øj­ne­ne af en må­ben­de ver­denspres­se af­slø­re­de Tin­koff- Saxos Ivan Bas­so i går, at han er ude af Tou­ren på grund af testi­kelkræft

BT - - SPORTEN - BOM­BE Las­se Vø­ge og Ja­cob Staehelin lavg@ sporten. dk, jst@ sporten. dk

Man for­nem­me­de det straks, da man an­kom til Ho­tel Mercu­re i ud­kan­ten af syd­fran­ske Pau. Blik­ke­ne fra Tin­koff- Saxo- ryt­ter­ne, der ef­ter de ni før­ste Tour de Fran­ce- etaper hav­de en en­kelt fri­dag, var fjer­ne - men al­li­ge­vel ful­de med al­vor.

Fle­re af ryt­ter­ne li­ste­de rundt i ho­tel­lob­by­ens kro­ge med mo­bil­te­le­fo­nen pres­set mod an­sig­tet.

Blandt de man­ge frem­mød­te jour­na­li­ster be­gynd­te spe­ku­la­tio­ner­ne at cir­ku­le­re. Var hol­det ramt af en do­pings­kan­da­le? El­ler var der bøvl med en af stor­sponso­rer­ne? Sand­he­den bag de tri­ste mi­ner skul­le vi­se sig at væ­re me­re al­vor­lig.

» Jeg måt­te gi­ve ham ret i, at det føl­tes hårdt. I går ( søn­dag, red.), ef­ter hold­lø­bet, kon­tak­te­de vi Tou­rens læ­ger, og de scan­ne­de ham i de­res mo­bi­le un­der­sø­gel­ses­rum. Og det var ty­de­ligt, at der var no­get at se på de scan­nin­ger. No­get, der sad in­de i testik­len og ik­ke uden­på, « si­ger Pi­et de Moor til BT.

Scan­ning gav sva­ret

Tour de Fran­ces læ­ger be­slut­te­de straks at sen­de Bas­so, hvis mor dø­de af kræft i 2005, til un­der­sø­gel­se på det lo­ka­le ho­spi­tal i Pau, hvor han igen blev scan­net og fik ta­get blod­prø­ver. Og her­ef­ter var læ­ger­ne ik­ke i tvivl. Det var can­cer.

Ved mid­dags­tid i går, kort ef­ter læ­ger­nes besked, på Ho­tel Mercu­re - i øv­rigt ho­tel­let, der lag­de sce­ne til Mi­cha­el Ras­mus­sens dra­ma­ti­ske Tour- exit i 2007 - sam­le­de Bas­so hol­det i spi­sesa­len. Her over­rak­te han si­ne cho­ke­re­de kam­me­ra­ter den tri­ste nyhed. Det var et me­get rø­ren­de øje­blik, for­tæl­ler Al­ber­to Con­ta­dors pres­se­mand, Ja­cin­to Vi­dar­te, der var til­ste­de i spi­sesa­len.

» Vi vid­ste godt, at han hav­de et min­dre pro­blem, men in­gen af os hav­de reg­net med, at det vil­le væ­re så al­vor­ligt. Vi blev al­le me­get på­vir­ke­de, da han over­brag­te os nyhe­den. Og da han var fær­dig med at ta­le, be­gynd­te samt­li­ge per­so­ner i rum­met at klap­pe, « for­tæl­ler Ja­cin­to Vi­dar­te til BT.

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.