’’

BT - - SPORTEN - Ivan Bas­so

Ak­kom­pag­ne­ret af hold­kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor trå­d­te hol­dets ru­ti­ne­re­de ita­li­e­ner Ivan Bas­so frem for­an ver­denspres­sen og af­slø­re­de - med ro­lig stem­me - at han hav­de få­et kon­sta­te­ret kræft i sin ven­stre testi­kel.

» Jeg er ked af at skul­le for­la­de hol­det nu, men al­le kan sik­kert for­stå, hvor­for jeg må ta­ge af sted, « sag­de den yd­myg ita­li­e­ner, mens ka­me­rablitz hag­le­de ned over ham.

Bas­sos ro og af­kla­ret­hed var im­po­ne­ren­de set i ly­set af, at han hav­de få­et di­ag­no­sen to ti­mer for­in­den. Og det var fak­tisk til­fæl­digt, at han blev op­mærk­som på syg­dom­men.

Styrt af­slø­re­de syg­dom­men

På fem­te eta­pe var 37- åri­ge Bas­so in­vol­ve­ret i et min­dre styrt, hvor han blandt an­det slog testik­ler­ne hårdt ned i sin cy­kel­sa­del. Smer­te­fuldt - det kan al­le mænd nik­ke gen­ken­den­de til - men og­så en smer­te, der nor­malt for­ta­ger sig ef­ter et par ti­mer. Da­gen ef­ter var smer­ten dog ble­vet end­nu vær­re, og Bas­so kun­ne for­nem­me en mis­dan­nel­se, når han føl­te på sin testi­kel. Han hen­vend­te sig be­kym­ret til hol­dets læ­ge, Pi­et de Moor.

Sel­vud­s­let­ten­de

Man­ge dan­ske­re hu­sker sik­kert Ivan Bas­so fra hans tid på Bjar­ne Ri­is’ dan­ske hold, Team CSC, i mid­ten af 00’ er­ne. Her op­nå­e­de den me­get ge­ner­te - græn­sen­de til det sel­vud­s­let­ten­de - men yderst hø­fli­ge og evigt smi­len­de ita­li­e­ner nær­mest dansk hel­te­sta­tus, da han mo­digt prø­ve­de at vip­pe urør­li­ge Lan­ce Arm­strong ned af Tour- tro­nen.

Bas­sos tid på det dan­ske hold end­te dog brat, da han i 2006 - da­gen før før­ste Tour- eta­pe - blev sus­pen­de­ret, ef­ter at hans navn var ble­vet nævnt i den store do­pingop­trev­lings­sag ’ Ope­ra­cion Pu­er­to’. Ri­is’ be­un­dring for ita­li­e­ne­ren ru­ste­de dog al­drig, og ni år se­ne­re hen­te­de dan­ske­ren Bas­so til Tin­kof­fSaxo.

Ef­ter gårs­da­gens kor­te pres­se­mø­de gik Ivan Bas­so di­rek­te ud til si­ne hold­kam­me­ra­ter, kram­me­de dem, øn­ske­de dem held og lyk­ke for så at for­svin­de ind i en ele­va­tor.

I dag kø­rer Tour de Fran­ce vi­de­re. Uden Ivan Bas­so. For ham be­gyn­der nu et an­det kapitel.

Jeg er ked af at skul­le for­la­de hol­det nu, men al­le kan sik­kert for­stå, hvor­for jeg må ta­ge af sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.