Nu kø­rer vi for Ivan

BT - - SPORTEN - SAM­MEN­HOLD Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Tin­koff- Saxo fik i går mid­dag med et fin­ger­k­nips en på­min­del­se om, at Tour de Fran­ce ba­re er et cy­kel­løb, og at der fin­des langt vig­ti­ge­re kam­pe i li­vet.

Med­del­el­sen om, at hold­kam­me­rat Ivan Bas­so hav­de få­et kon­sta­te­ret testi­kelkræft og straks for­la­der Tou­ren, ram­te he­le hol­det som en knyt­næ­ve. Det for­tæl­ler den hol­land­ske sport­s­di­rek­tør Ste­ven de Jongh.

» Det er for­fær­de­ligt. Det kom­mer selv­føl­ge­lig som en kæm­pe over­ra­skel­se for os al­le sam­men. At bli­ve di­ag­no­sti­ce­ret med kræft un­der Tou­ren må væ­re så hårdt for Ivan, og det er jo ik­ke no­get, vi på no­gen må­de kan væ­re for­be­redt på, « sag­de de Jongh til BT.

Hol­læn­de­ren for­ud­så sam­ti­dig, at de øv­ri­ge ryt­te­re vil fin­de en må­de at kom­me styr­ket ud af si­tu­a­tio­nen på.

Upas­sen­de

» Jeg sy­nes, at det er lidt upas­sen­de at ta­le om lø­bet li­ge nu, men der er in­gen tvivl om, at det her gi­ver os en mas­se god mo­ti­va­tion. Vi er et hold, hvor al­le er tæt­te, og jeg tror, at hol­det ryk­ker end­nu tæt­te­re sam­men nu.

Hold­kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor og Ivan Bas­so sad skul­der ved skul­der på pres­se­mø­det, og den span­ske ver­dens­stjer­ne hav­de ty­de­lig­vis ik­ke lyst til at snak­ke om Tour- klas­se­ment, stig­nings­pro­cen­ter el­ler doub­le- jagt.

» Jeg har væ­ret me­get tæt på Ivan, for i lø­bet af de se­ne­ste seks må­ne­der har jeg væ­ret sam­men med ham i fi­re må­ne­der. Det har væ­ret skønt, og der­for er det og­så me­get hårdt for mig at få den­ne besked, « for­tal­te Con­ta­dor og af­gav et løf­te til sin ita­li­en­ske kam­me­rat.

» He­le hol­det støt­ter op om ham, og vi vil al­le kæm­pe sten­hårdt for at gi­ve Ivan sej­ren i Tour de Fran­ce. «

Hol­dets pol­ske bjerg­ged, Ra­fal Ma­j­ka, var over­be­vist om, at cy­kel­ver­de­nen snart får Bas­so at se igen.

» Ivan er en rig­tig hård fyr, og når han har over­le­vet det her, kom­mer han tilbage end­nu stær­ke­re. Må­ske når han end­da at kom­me med til Vu­el­ta­en? Og Ivan skal selv­føl­ge­lig og­så med til sej­rs­fe­sten i Pa­ris. «

Al­ber­to Con­ta­dor og de øv­ri­ge Tin­koff- Saxo- ryt­te­re vil nu kø­re Tou­ren for Ivan Bas­so. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.