95 pct. over­le­ver

Der er go­de ud­sig­ter for, at Ivan Bas­so bli­ver hel­bredt for testi­kelkræft

BT - - SPORTEN - TESTI­KELKRÆFT Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk kræft. Can­cer. dk

Den 37- åri­ge cy­kel­ryt­ter Ivan Bas­so har få­et en kræft­form, der of­te ram­mer un­ge mænd. Men held­gig­vis for Tin­koff- Saxo- ryt­te­ren bli­ver langt de fle­ste fuld­stæn­dig hel­bredt for testi­kelkræft. Det for­tæl­ler læ­ge ved Kræf­tens Bekæm­pel­se Iben Hol­ten.

» Chan­cer­ne for hel­bre­del­se er over 95 pro­cent. Det af­gø­ren­de er, hvil­ken ty­pe af testi­kelkræft, som den be­røm­te cy­kel­ryt­ter har få­et, og om kræf­ten har spredt sig. Det vil man først kun­ne vi­de, når Ivan Bas­so er ble­vet ope­re­ret, « for­tæl­ler Iben Hol­ten.

Tin­kof f - Saxo- r yt­te­ren Ivan Bas­so med­del­te i går på et pres­se­mø­de, at han må ud­gå af Tour de Fran­ce, for­di han har få­et kon­sta­te­ret testi­kelkræft i ven­stre testi­kel.

Testi­kelkræft ram­mer of­test de 25- 35- åri­ge. Men selv hvis Ivan Bas­so har den mindst ag­gres­si­ve va­ri­ant, og hvis kræf­ten ik­ke har spredt sig, vil der iføl­ge Iben Hol­ten går et par må­ne­der, in­den Ivan Bas­so igen kan sæt­te sig på cy­kel­sad­len igen.

» Hvis han kan nø­jes med en ope­ra­tion, og det er der man­ge af dem, der ram­mes af testi­kelkræft, der kan, så går der et par må­ne­der, in­den han kan be­gyn­de at cyk­le igen. Sår­et gør ondt, og det skal ha­ve lov til at he­le stille og ro­ligt, så han kan ik­ke ka­ste sig op på cyk­len ef­ter 14 da­ge, « si­ger Iben Hol­ten.

Skal ta­ges vævsprø­ve

In­den han kan bli­ve ope­re­ret, skal læ­ger­ne vi­de, om kræf­ten har spredt sig. Un­der ope­ra­tio­nen ta­ger læ­gen en vævsprø­ve af den an­den testi­kel for at se, om der er kræft el­ler for­sta­di­er til kræft i den og­så.

Den mest hyp­pi­ge testi­kelkræft­form hed­der se­mi­nom og er en kræft, der er ud­gå­et fra køns­cel­ler­ne. Den er sam-

FAKTA OM TESTI­KELKRÆFT

AL­LE PA­TIEN­TER

TESTIK­LEN MED KRÆFT

fjer­nes ved et lil­le snit i ly­sken. Ope­ra­tio­nen kal­des or­chiek­to­mi.

den kræftram­te testi­kel, vil han al­tid sam­ti­dig ta­ge en vævsprø­ve fra den an­den testi­kel.

sig, vil man bli­ve be­hand­let med ke­mo el­ler stå­le­be­hand­ling.

hvis man op­le­ver hæ­vel­se i en del af den ene testi­kel og/ el­ler øm­hed i testik­len.

vil en lil­le kræft­knu­de ik­ke gø­re ondt. Men nog­le mænd kan få ondt i den ne­der­ste del af ma­ven el­ler i den hæ­ve­de testi­kel. Nog­le op­le­ver en fø­lel­se af tyng­de i pun­gen. I DAN­MARK KU­RE­RES cir­ka 95 pct. af al­le, der får testi­kel-

NÅR LÆ­GEN FJER­NER

HAR KRÆF­TEN SPREDT

MAN SKAL GÅ TIL LÆ­GE,

SOM RE­GEL

KIL­DE:

ti­dig den mindst ag­gres­si­ve. For­skel­le­ne på kræft­ty­per­ne er, hvor on­dar­te­de de er, alt­så hvor ag­gres­siv kræf­ten er. Der­u­d­over er det af­gø­ren­de, om kræf­ten har nå­et at spre­de sig.

Der­for skal man sø­ge be­hand­ling med det sam­me, hvis man har mi­stan­ke om testi­kelkræft.

» Man skal al­drig gå og ven­te for at se, om det bli­ver vær­re. Hvis man op­da­ger, at man har no­get, skal man gå til læ­ge med det sam­me. Man skal ik­ke ven­te, til man li­ge har kørt Tour de Fran­ce el­ler holdt som­mer­fe­ri­en på Mall­orca. Can­cer er ik­ke til at spø­ge med, « si­ger Iben Hol­ten.

Hvis kræf­ten har spredt sig, kan man kom­me i be­hand­ling med ke­mo­te­ra­pi el­ler strå­le­be­hand­ling.

» Det er ik­ke rart, men det vir­ker. Selv i de til­fæl­de, hvor vi ser, at kræf­ten har spredt sig til lun­ger­ne, kla­rer pa­tien­ter­ne sig for­bløf­fen­de godt, « si­ger Iben Hol­ten.

Hvis alt går vel, kan Ivan Bas­so væ­re tilbage i cy­kel­sad­len om nog­le må­ne­der. Fo­to: Reu­ters

med testi­kelkræft får fjer­net den sy­ge testi­kel i fuld be­dø­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.