I tvivl om Ni­ba­li ’’

Jakob Fuglsang skal på ar­bej­de i dag, når Py­re­næ­er­ne ven­ter. Men han er ik­ke over­be­vist om sin kap­ta­jns for­må­en før de bjer­gri­ge ud­for­drin­ger

BT - - SPORTEN - FUG­LEN FLY­VER Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk Jakob Fuglsang om Vin­cen­zo Ni­ba­li

Han er me­get im­pulsiv i sin kør­sel, så det er svært at vi­de, hvad han egent­lig vil ha­ve fra os

En ting er, at Jakob Fuglsang fø­ler sig re­la­tivt sik­ker på, at hans egen form er, som den skal væ­re. Det er straks vær­re, når man tviv­ler på, om ens kap­ta­jn er det sam­me. Især når det er Py­re­næ­er­ne, der ven­ter i dag.

Det er den for­nem­mel­se, Jakob Fuglsang sid­der tilbage med ef­ter en dra­ma­tisk før­ste uge af Tour de Fran­ce. En uge, der af­slø­re­de vis­se svag­heds­tegn hos sid­ste års vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, som al­le­re­de nu er 2,22 mi­nut­ter ef­ter før­en­de Chris Froo­me.

» Al­le er i tvivl. Det er svært at si­ge, hvor han er, når han kan ta­be tid på en af­slut­ning som Mûr de Bre­tag­ne, « si­ger Jakob Fuglsang med hen­vis­ning til af­slut­nin­gen på 8. eta­pe. Her måt­te den ita­li­en­ske kap­ta­jn re­sig­ne­re mod slut­nin­gen, hvil­ket med­før­te et tidstab på 10 se­kun­der. I sig selv ik­ke gra­ve­ren­de, men rent psy­ko­lo­gisk et hårdt slag, hvil­ket Jakob Fuglsang da og­så er­ken­der.

» Det lig­ner ham ik­ke at måt­te slip­pe på den må­de. Det var en kold duk­kert, hvor man ik­ke kan la­de væ­re med at tæn­ke - okay, hvis det er ni­veau­et, så bli­ver det svært. Men vi tror trods alt ik­ke på, det er ni­veau­et. « I dag ven­ter den før­ste af tre prø­vel­ser i bjerg­kæ­den, der ad­skil­ler Frankrig og Spa­ni­en. De før­ste 150 km af eta­pen med start i Tar­bes er til­for­la­de­li­ge, men så kom­mer op­stig­nin­gen mod Col de Sou­det in­den må­let i La Pi­er- re- Saint- Martin. Alt i alt 15,4 km med en stig­nings­pro­cent på 7,4 i snit. Nok til at gø­re be­ty­de­lig ska­de, hvis be­ne­ne ik­ke er, hvor de bør væ­re.

De­fen­siv stra­te­gi

» Vi får sva­re­ne dér, « kon­sta­te­rer Jakob Fuglsang tørt på pres­se­mø­det for den dan­ske pres­se i Pau, Tou­rens hvi­le­sted in­den bjer­ge­ne.

Han ved­går da og­så, at det bli­ver en de­fen­siv stra­te­gi, der er ud­gangs­punk­tet for Asta­na- mand­ska­bet.

» Vi skal ik­ke ud i no­get for­kro­met, « si­ger han og til­fø­jer, at de tre an­dre for­hånds­fa­vo­rit­ter – Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­na, nok hel­ler ik­ke ske­ler me­get til Vin­cen­zo Ni­ba­li.

» Det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig. Li­ge nu ser Chris Froo­me vel Tejay van Gar­de­ren som sin stør­ste kon­kur­rent, men det kan væ­re, at det er for at læg­ge yder­li­ge­re pres på ham. Al­le for­ven­ter, at Tejay van Gar­de­ren har en skidt dag, og den kan Chris Froo­me må­ske frem­pro­vo­ke­re ved at si­ge det, « si­ger Jakob Fuglsang.

I før­ste om­gang skal han blot hol­de sig ved kap­ta­j­nens si­de. Uhel­di­ge epi­so­der be­gyn­den­de med styr­tet på en­kelt­star­ten i Utrecht har gjort, at den dan­ske bjerg­spe­ci­a­list er over fem mi­nut­ter ef­ter den før­en­de ryt­ter. Der­med er al­le drøm­me om en god sam­let placering sat i be­ro – og skul­le det kik­se for kap­ta­j­nen, er eta­pe­sej­re næ­ste mål.

Men det af­hæn­ger af, hvor­vidt Vin­cen­zo Ni­ba­li kan føl­ge med på da­gens hår­de af­slut­ning. Og her er der ik­ke me­gen hjælp at hen­te fra kap­ta­j­nen.

Ni­ba­li si­ger ik­ke me­get

» Det er fak­tisk ret svært at bli­ve klog på, hvad han vil, « si­ger Jakob Fuglsang.

» Han er ik­ke ty­pen, der om mor­ge­nen si­ger til os, at han vil af­le­ve­res dér og dér, når vi kom­mer ind på sid­ste stig­ning. Han er me­get im­pulsiv i sin kør­sel, så det er svært at vi­de, hvad han egent­lig vil ha­ve fra os. For han er helt sik­kert ik­ke ty­pen, der ta­ler til os he­le da­gen over ra­dio­en. «

Jakob Fuglsang var på gårs­da­gens hvi­le­dag me­get usik­ker på Astana­kap­ta­jn Vin­cen­zo Ni­ba­lis form.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.