Do­pings­a­ger­ne sli­der

BT - - SPORTEN - FREM­TID Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

TIRS­DAG 14. JULI 2015

Godt nok er der ik­ke un­der­skre­vet en kon­trakt end­nu, men det er nu et spørgs­mål om de­tal­jer, der ad­skil­ler Jakob Fuglsang fra at la­ve en ny af­ta­le med Asta­na.

» Jeg reg­ner med, at jeg kan si­ge no­get me­re kon­kret på an­den hvi­le­dag, « si­ger Jakob Fuglsang.

Han er­ken­der dog, at de man­ge do­pings­a­ger, der har væ­ret knyt­tet til Asta­na­mand­ska­bet i lø­bet af de se­ne­ste år – he­le fem er det ble­vet til på sel­ve hol­det og det til­knyt­te­de U23- hold – spil­ler ind.

» Det er med i over­vej­el­ser­ne, « si­ger Jakob Fuglsang.

» Kø­rer man her, er det let at skæ­re al­le over en kam. For vo­res ima­ge som ryt­te­re er det skidt, når en kol­le­ga te­ster po­si­tiv. Uan­set hvor me­get man er imod do­ping, er det skidt for en selv, « si­ger Jakob Fuglsang.

» Men jeg ved, hvad jeg står for. Og ser man på Saxo – el­ler det, der var CSC – bur­de det væ­re li­ge så skidt at kø­re for dem som at kø­re her, « si­ger Fuglsang.

Selv­føl­ge­lig er der og­så et spørgs­mål om pen­ge, men am­bi­tio­ner­ne skal og­så ha­ve plads.

Ta­ger sig godt be­talt

Det øko­no­mi­ske har hidtil væ­ret en suc­ces på Asta­na, hvor Jakob Fuglsang an­gi­ve­ligt tje­ner om­kring 5 mio. kr. om året, hvil­ket de fær­re­ste an­dre hold kan mat­che. Her­til kom­mer vis­he­den for, at Asta­na for­bli­ver i sporten, for­di sponso­rer­ne er vil­li­ge til at for­læn­ge af­ta­ler­ne.

» Jeg kø­rer ik­ke som kap­ta­jn i Tou­ren gra­tis. Så vil jeg hel­le­re hjæl­pe og ha­ve lidt me­re sik­ker­hed, « si­ger han med et smil.

Og så er der am­bi­tio­ner­ne, for Jakob Fuglsang har via sin agent, Moreno Ni­co­let­ti, la­det for­stå, at en ny af­ta­le og­så in­de­bæ­rer, at han skal ha­ve kap­ta­jn­rol­len i en Grand Tour – og hel­le­re i Tou­ren end i Giro d’Ita­lia og Vu­el­ta a Es­paña.

» Tou­ren pas­ser mig bedst, selv om jeg ved, at det og­så er her, der er størst kon­kur­ren­ce. Men det er en me­re kom­plet ryt­ter, der vin­der Tou­ren, « si­ger han og fort­sæt­ter

» Det er ik­ke re­ne kla­tre­re. Man skal og­så kun­ne kø­re en hæ­der­lig en­kelt­start og væ­re i stand til at kla­re bro­sten, el­ler hvad der el­lers kom­mer af ud­for­drin­ger. Og det er vig­tigt for min mo­ti­va­tion, at jeg har mu­lig­he­den for at kø­re min egen chan­ce, « si­ger Jakob Fuglsang.

:

Jakob Fuglsang for­læn­ger med stor sand­syn­lig­hed sam­ar­bej­det med Asta­nas hol­de­jer, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, så det og­så gæl­der i de kom­men­de sæ­so­ner. Det på trods af, at dan­ske­ren er­ken­der, at de man­ge do­pings­a­ger på hol­det er en ud­for­dring. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.